Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 883/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-09

charakteru świadczenia otrzymanego od J.J.D. Podniosła w szczególności, że alimentacyjnego charakteru tego świadczenia nie podważa fakt zakupienia mieszkania na jej nazwisko...
., Dla dokonywanej przez organy podatkowe oceny charakteru świadczenia istotny jest moment jego spełnienia. W niniejszej sprawie, opierając się na dowodzie z przesłuchania A.Z.-D...

I SA/Po 1683/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-04-23

Za darowizny nie mogą być uznane świadczenia alimentacyjne rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie., Nauka obcego języka...
zdrowia i pomocy społecznej., Za darowizny nie mogą być uznane świadczenia alimentacyjne rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie...

SA/Po 1592/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-02-20

ustawy, tj. na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek., Istotą ustalenia...
ustawy, tj. na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek., Skarżąca przyznaje...

I SA/Po 1289/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-08-19

./, obligują organy podatkowe, do uwzględnienia powiązań rodzinnych i kapitałowych w ocenie prawidłowości rozliczania podatku należnego w podatku od towarów i usług w oparciu...
i nabywcy. Firma nie wykazuje sprzedaży bezrachunkowej. Kontrola podatkowa w Przedsiębiorstwie Wytwórczym, 'J.' wykazała, że istnieją powiązania kapitałowe, rodzinne i osobowe...

II SA/Po 2953/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-18

. - który w okresie 1 lipca 1999 r. do 31 maja 2000 r. pobierał świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu -w dniu 9 maja 2000 r. złożył aneks do umowy...
. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. nr 86 poz. 433 ze zm./ świadczenie finansowe należy się żołnierzowi zawodowemu w służbie czynnej...

II SA/Po 1478/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-11

szansę alternatywnej skuteczności, akceptując aksjologiczną postawę tych, dla których taki związek ma podstawowe znaczenie - Skarżąca pragnie skorzystać ze świadczenia...
marca 1951 r. związek małżeński w formie ślubu kościelnego, co w stronach rodzinnych skarżącej było traktowane jako ślub równoprawny ze ślubem zawartym w formie aktu...

I SA/Po 1233/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-12

. Ustalono bowiem, że Romuald R. otrzymuje świadczenia z ZUS w wysokości netto 642,58 złotych miesięcznie. Z dochodu tego utrzymuje także żonę, bezrobotną, bez prawa...
świadczeń z pomocy społecznej od poziomu dochodu netto., Nie uwzględnia szeregu innych wyników jak: rodzaj schorzeń, grupa inwalidzka, wiek, sytuacja rodzinna itp., Skarżący...

I SA/Po 99/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-10-08

rodzinnymi w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dlatego...
choinkowe i Spółka wykonująca zamówienie związane są węzłami rodzinnymi w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

I SA/Po 1342/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-03-19

, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, natomiast nie mają zastosowania w sprawach podatkowych. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniesiona skarga...
procent zysku brutto osiągniętego na całej działalności skarżącej Spółki, organy podatkowe miały uzasadnione podstawy, aby uznać, że H. Trading Limited nie mogła świadczyć...

I SA/Po 843/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-12-18

tytułu i zgodnie z jakimi decyzjami wymiarowymi oraz dlaczego rozłożono mu na raty jedynie kwotę 2.953,70 zł i to na 3 raty. Nie zbadano sytuacji rodzinnej i finansowej...
z tym stwierdzić należy, że zaskarżona decyzja - świadcząca o tym, że organ odwoławczy nie dostrzegł uchybień postępowania prowadzonego przez organ podatkowy I instancji...
1   Następne >   2