Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 564/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-25

ze zm./ prawa do pobierania świadczenia z tytułu renty rodzinnej w zbiegu z uprawnieniami do świadczeń rentowych z innych tytułów, nie powoduje wyłączenia uprawnionego...
świadczenie wybrane przez tę osobę lub korzystniejsze. Skarżący dokonał wyboru świadczeń, tj. wybrał rentę 'uczniowską', którą następnie zamienił na rentę rodzinną. Fakt...

SA/Lu 2409/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-06

status bezrobotnego i nie był on uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jak również zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego. Pobrane świadczenia zatem...
bezrobotną i nie przysługują mu przyznane świadczenia z Funduszu Pracy ani pobierane zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny. Wypłacone przez Rejonowy Urząd Pracy powyższe...

I SA/Lu 982/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-26

rodzinne między świadczącym usługę a usługobiorcą nie zmienia istoty charakteru odpłatnego tego rodzaju usług., Żona jako podatnik podatku od towarów i usług w zakresie...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. zm./ nieodpłatne świadczenie usług przez Biuro Usług...

II SA/Lu 1605/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-06

Ustalenie wysokości nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej oraz określenie terminu jego zwrotu nie dokonuje się w formie decyzji administracyjnej...
orzekającej o wysokości i terminie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego /pkt 3 i 4 decyzji organu I instancji/;, II. w pozostałej części oddala skargę; (...) Zastępca Dyrektora...

I SA/Lu 722/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-09-23

jej doręczenia osobie trzeciej powstaje obowiązek spełnienia przez nią świadczenia podatkowego., 2. Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej powinna określać łączną wysokość...
świadczenia, jakie osoba trzecia jest zobowiązana z tego tytułu uiścić, organ właściwy do przyjęcia świadczenia oraz termin w jakim osoba trzecia ma się wywiązać...

I SA/Lu 351/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-06-06

rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w klasyfikacji obiektów /Symbol 11/ tj. budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne...
jednorodzinne w gospodarstwach rolnych, budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, budynki mieszkalno-inwentarskie, budynki rodzinne pozostałe, do których zaliczono...

I SA/Lu 1269/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-10

Udowodnienie, iż powiązania rodzinne i kapitałowe miały wpływ na ustalenie ceny, a tym samym na wysokość rozliczeń w należnym podatku od towarów i usług spowodowało...
organy podatkowe nie wykazały faktu istnienia powiązań kapitałowych i rodzinnych łączących Spółkę i jej udziałowców lub członków ich rodzin oraz tego, iż powiązania...

II SA/Lu 1032/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-21

Bez wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznej decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku niedopuszczalne jest orzeczenie o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia...
nienależnie pobranego świadczenia., Jolanta K. wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższe rozstrzygnięcie domagając się uchylenia ostatecznej decyzji...

II SA/Lu 923/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-12-11

, określone w tych przepisach, przysługują świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. Wypłata tych dodatków nie może być zatem uzależniona od posiadanych...
do takiego dodatku, jest to bowiem świadczenie obligatoryjne., Naczelny Sąd Administracyjny uznał tę skargę za uzasadnioną. Zdaniem sądu, zaskarżona uchwała, mocą której Rada...

I SA/Lu 237/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-03-20

. 2 cyt. ustawy, bezpodstawnym było odrzucenie okoliczności wskazujących na trudną sytuację rodzinną i majątkową skarżącej, uzasadniających odstąpienie od orzekania...
1   Następne >   3