Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1553/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-24

., Celem omawianego przepisu ustawy jest bowiem - zdaniem Sądu - zapewnienie danej osobie niepełnosprawnej świadczenia socjalnego, jeżeli niepełnosprawność danej osoby...
Ustawodawca uzależnił prawo do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego przez osobę o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych...

I SA/Ka 1160/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-03-04

miejscowości w dniu wykonania świadczenia, oczywiście za świadczenia tego samego rodzaju /art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
zinterpretował treść faktury, która nie dotyczy opłaty za zarząd Spółką K.J.S. ale za zarządzanie, a więc konkretne świadczenie usług przez tę spółkę na rzecz Zakładów...

II SA/Ka 878/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-05

. nie jest też przypadkiem wynikającym z art. 44 ustawy o pomocy społecznej, gdyż z akt sprawy nie wynika, aby zgodę na złożenie odwołania przez inną osobę wyraził ubiegający się o świadczenie...
, lecz może dotyczyć każdego z członków jego rodziny., W takich warunkach właśnie przyznawane jest w szczególności świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego /art. 32...

I SA/Ka 419/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-26

oraz świadczenia niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 179/, co w związku z par. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 omawianego rozporządzenia upoważniało wykonawcę, a więc skarżącą spółkę...
jest wskazanie, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż towarów i świadczenie usług...

I SA/Ka 1458/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-11-28

, rodzinna i życiowa podatnika istniejąca w dacie rozstrzygania sprawy. Jeśli zmieni się choćby jeden element tego stanu faktycznego, taki jak na przykład wysokość dochodów...
faktycznym sprawy., W sprawach stosowania ulg podatkowych przedmiotem oceny organów podatkowych musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa, rodzinna i życiowa...

SA/Ka 1414/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-02-23

., ustalając Spółce z o.o. w W. podatek obrotowy za I kwartał 1992 r. w kwocie 29.565.000 zł od obrotu w wysokości 595.596.250 zł z tytułu świadczenia usług detektywistycznych...
i poradnictwa w tym zakresie, organizowania uroczystości rodzinnych i koleżeńskich i usług biur matrymonialnych. Wymieniono też branżę 896 'przechowywanie i dozór mienia...

I SA/Ka 384/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-10

małżonków /art. 32 krio/, na który składają się wynagrodzenia za świadczone usługi przez któregokolwiek z nich, a nie sama działalność. W przypadku małżonków...
. 2 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dochody te należą do majątku wspólnego - w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto...

SA/Ka 2078/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-11-14

i bezrobociu stanowi, że pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługują świadczenia na zasadach i w wysokości określonych w art. 54 i art. 55., W doktrynie...
grupy syna i jest to renta rodzinna po zmarłej matce, a żonie skarżącego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji...

SA/Ka 531/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-10-11

w sprawach pracowniczych, rodzinnych i opiekuńczych, lokalowych i spadkowych., Jej kolejny wniosek, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, polegającą...
na określeniu przedmiotu jako 'prowadzenie biura poradnictwa prawnego oraz pisania podań i wniosków w sprawach pracowniczych, rodzinnych i opiekuńczych, lokalowych...

SA/Ka 1543/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-09-11

oraz o podatku akcyzowym. Wskazała na swą trudną sytuację finansową i rodzinną, nie pozwalającą na uregulowanie znacznej kwoty zaległości. Powołała się na fakt...
rodzinnej oraz dochodów i rozmiarów działalności gospodarczej, prowadzonej przez współmałżonka, utrzymała w mocy decyzję I instancji. Poszerzyła argumentację uzasadnienia...
1   Następne >   3