Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1647/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-10

domagał się oddalenia skargi., Dla podkreślenia zasadności swojego stanowiska cytował oświadczenie skarżącej o wyborze renty rodzinnej, jako świadczenia korzystniejszego...
jako świadczenie korzystniejsze., Wojewoda w wyniku zestawienia ustaleń z treścią cytowanego przepisu stwierdził, że 'nie można przyznać prawa do zasiłku osobie, która pobierała...

II SA/Gd 1822/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-27

wdowie po strażaku omawianego świadczenia mogłaby nastąpić jedynie z przyczyn innych, niż podano to w decyzjach organów obu instancji, a mianowicie np. wówczas...
, gdyby Waleria P. nie była uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego po zmarłym mężu /renty rodzinnej i innych świadczeń/, bądź gdyby skarżącej przydzielono lokal zastępczy...

I SA/Gd 994/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-17

zawartych przez skarżącą umów renty nie uzasadniają wniosku, że świadczenia spełnione zgodnie z umowami na rzecz rodziców podatniczki miały charakter alimentacyjny...
polepszeniu warunków życia rentobiorców nie pozostających w niedostatku., W niniejszej sprawie nie jest kwestionowane spełnienie świadczenia i opodatkowanie dochodu uzyskanego...

I SA/Gd 1216/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-01

Otrzymywana przez żonę od męża za pośrednictwem komornika renta związana z łożeniem środków na utrzymanie rodziny nie może stanowić jej przychodu, skoro świadczenie...
się, że tak jak wynagrodzenie za pracę należy traktować świadczenia, które w rodzinie spełniają taką samą funkcję ekonomiczną, a więc emeryturę czy rentę inwalidzką., W myśl art. 27 K.r.i...

II SA/Gd 2070/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-19

, a całkowity ich dochód stanowią zasiłki rodzinne na małoletnie dzieci /58 zł miesięcznie/., W postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej należy kierować...
, gdy świadczenie pieniężne z pomocy społecznej wypłaca się od miesiąca kalendarzowego, w którym został złożony wniosek /art. 43 ust. 6 ustawy/., Formalne rozstrzygnięcie sprawy...

I SA/Gd 2097/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-04

dochodowym od osób fizycznych organ podatkowy określił wysokość oprocentowania w oparciu o przeciętne ceny stosowane w danej miejscowości w dniu wykonania świadczenia...
/kontrahentami/ istnieje związek o którym mowa w ust. 4 i związek ten ma wpływ na ustalenie, za wykonane świadczenia cen niższych lub wyższych niż ceny rynkowe stosowane w danej...

SA/Gd 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-05-30

./, przypisał Anecie L. do zwrotu świadczenia z pomocy społecznej przyznane decyzją nr 63 z dnia 3 lutego 1994 r. oraz decyzją nr 194 z dnia 24 sierpnia 1994 r. z funduszu...
zaskarżoną decyzję w części dotyczącej okresu i rozmiarów nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu, ustalił, że Aneta L. pobrała nienależne świadczenia...

SA/Gd 1385/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-04-15

w żadnym zakresie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/ tj. świadczenie...
lub politycznych obywateli. Wysokość podatków przewidzianych poszczególnymi ustawami nie jest też uzależniona od warunków rodzinnych podatnika. oddala skargę. J. K. wykonujący...

I SA/Gd 1681/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-15

postępowanie wyjaśniające, a w szczególności w oparciu o zeznania przesłuchanej w charakterze świadka Krystyny S., która potwierdziła otrzymanie świadczenia darowizny...
podatnika., Izba przywołując przepis art. 128, art. 133 par. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. nr 9 poz. 59/ wywodzi, że na podatniku...

I SA/Gd 409/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-12-10

szczególne ulgi w podatku dochodowym, albo też wykorzystując świadczenia dla innego podatnika na warunkach rażąco korzystniejszych i odbiegających od stosowanych ogólnie...
norm w czasie i miejscu wykorzystania świadczenia, przerzuca całość lub część swego dochodu w takiej wysokości, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby wymieniony związek...
1   Następne >   +2   4