Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 906/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-23

. Nie można natomiast zaliczyć do okresu, od którego zależy przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pobierania renty rodzinnej /świadczenie to było wypłacane...
tego złożyła odwołanie. W ocenie skarżącej decyzja organu II instancji jest krzywdząca, bowiem. dokonanie przez nią wyboru renty rodzinnej jako świadczenia wówczas...

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

przez rodzinę z innych form świadczeń m.in. zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego czy opłacenia na parę miesięcy kosztów śniadań dla dwójki dzieci w szkole - w sytuacji gdy świadczona...
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny /ust. 3/. W myśl ust. 4 art. 2 potrzeby...

SA/Ł 916/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-04-26

Dla oceny, czy określone okoliczności świadczą o rażąco korzystniejszych warunkach wykonywania świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
, że świadczenie usług mieści się w zakresie jej działalności; w cenie usług skalkulowano 30 procent zysku, a zatem świadczenie usług konfekcjonowania nie było dla spółki...

I SA/Łd 1583/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-05-12

konwalidacji czynności dokonanej bez zachowania przewidzianej ustawą, formy pod warunkiem spełnienia świadczenia wynikającego z umowy. Umowa renty będąca przedmiotem analizy...
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, gdyby świadczenia rentowe z niej wynikające zostały spełnione...

II SA/Łd 1670/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-27

przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego /rodzinnego/ a wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Pismo Jadwigi K. z dnia 12 maja 1998...
, że decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego/rodzinnego/. Przepis ten wprowadził generalny nakaz...

I SA/Łd 985/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-11

./, ma zastosowanie także wówczas, gdy dziecko osoby samotnie je wychowującej osiągnęło w roku podatkowym dochody z tytułu renty rodzinnej w jakiejkolwiek wysokości...
, i nie uzyskały przychodów ze źródeł, z których dochód opodatkowany jest zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem: renty rodzinnej...

II SA/Łd 1439/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, a świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny...
sześcioosobową rodzinę, a zarobki maksymalnie sięgają 1.053,10 zł miesięcznie z dodatkiem rodzinnym. Skarżący wskazał, że po opłaceniu stałych świadczeń, nie wystarcza pieniędzy...

II SA/Łd 744/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-04-01

. 43 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga uprzedniego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego /rodzinnego...
. Nie wiadomo, jak kwota ta została wyliczona, z wywiadu bowiem wynika, iż skarżąca pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz rentę rodzinną dla syna. Kwoty tych świadczeń...

II SA/Łd 744/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-27

W przypadku dobrowolnego spełnienia obowiązku alimentacyjnego wobec osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej nie ma podstaw do uznania braku współudziału...
ze zm./ chyba, że zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym regulowanym dobrowolnie a usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego oraz zarobkowymi...

II SA/Łd 1488/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-02

a także zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych /art. 2 ust. 1 i 2 ustawy/. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny /art. 2 ust. 3 zdanie...
się o świadczenie, w tym osób małoletnich, które nie mają wpływu na działanie dorosłych członków swojej rodziny., W szczególności organy administracji publicznej orzekając...
1   Następne >   3