Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-15

do renty socjalnej, otrzymującej rentę lub emeryturę, z wyłączeniem renty rodzinnej, przysługuje tylko jedno świadczenie, wybrane przez tę osobę lub korzystniejsze...
jest mowa o rencie, emeryturze oraz rencie rodzinnej, bez wskazania podstawy tych świadczeń. Emerytura zaś, oraz renta rodzinna, są świadczone z ubezpieczenia społecznego...

OPS 10/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

/, samo przez się nie wyklucza możliwości przyznania drugiemu małżonkowi, współposiadaczowi tego gospodarstwa rolnego, bezzwrotnej pomocy w formie specjalnego świadczenia...
SA/Rz 697/98 ze skargi Henryka M. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) z dnia 30 marca 1998 r. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego świadczenia...

FPS 8/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

pojęcie powiązań rodzinnych, a w ust. 6 - powiązań kapitałowych/,, - ustalenie za wykonane świadczenie cen niższych lub wyższych od cen rynkowych,, - wpływ powyższego związku...
i za 1996 r. o 2.688,90 zł. Zawyżenie kosztów dotyczyło z kolei kwot wypłaconych byłemu prezesowi z tytułu umów zawieranych z samym sobą o świadczenie usług akwizycyjnych...

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

., 2. Sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora...
z postępowaniem przed organem rentowym o świadczenia z tytułu inwalidztwa spowodowanego chorobą zawodową, są sprawami należącymi do właściwości innych sądów, o jakich...

OPS 12/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-16

do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z wyłączeniem renty rodzinnej, przysługuje tylko jedno świadczenie, wybrane przez tę osobę lub korzystniejsze. Z unormowania tego wynika...
będzie 'kierowana do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w okresie do 18 roku życia' i ma zastąpić 'świadczenie z ubezpieczenia społecznego', przy czym...

II PZP 2/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-29

Decyzja inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową lub brak podstaw do jej stwierdzenia nie wiąże sądu powszechnego rozpoznającego sprawę o świadczenia...
Administracyjny wniesionej na nią skargi, wiąże sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenie z tytułu choroby zawodowej?, 2. Czy wymieniona w punkcie 1 ostateczna decyzja...

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. nr 60 poz. 636/., Zasiłek macierzyński jest świadczeniem...
macierzyńskiego wypłacanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym. W obu sytuacjach następuje ściśle określone w czasie korzystanie ze świadczenia z ubezpieczenia...

OPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-19

ust. 5 oraz bezzasadnie ograniczają prawo bezrobotnych do tego świadczenia pieniężnego., W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone...
' świadczenie w pełnym zakresie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. 'a' omawianej ustawy, a stosownie do uprawnienia z art. 23 ust. 5 wybiera tę właśnie podstawę przyznania...

FPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

w oderwaniu od kilku ogólniejszych kwestii, dotyczących w szczególności charakteru prawnego świadczenia, jakim jest subwencja i związanego z tym problemu formy prawnej...
o roszczenie dotyczące świadczenia publicznoprawnego, które jednak dochodzone może być przed sądem powszechnym /por. w szczególności postanowienie Sądu Najwyższego z 11...

III ZP 20/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-11-15

, to znaczy te prawa podmiotowe, które porządek prawny przyznaje w celu ochrony dóbr osobistych, ponadto niemajątkowe prawa rodzinne wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa...
też ze stosunków rodzinnych /np. prawo do żądania alimentów i odpowiadający mu obowiązek alimentacyjny/, prawo do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę /jeżeli roszczenie...
1   Następne >   2