Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 24/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

ze zm./, której wstrzymano wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek wybrania przez nią świadczenia w postaci renty rodzinnej, stosownie do art. 27a ust. 4...
rodzinnej nabyła wskutek wyboru tego świadczenia jako korzystniejszego na podstawie art. 95 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

OPK 20/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

z tym, że dzieci pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego w formie renty rodzinnej po zmarłym ojcu, tym samym nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu matki. Biorąc to pod uwagę...
rentę rodzinną. Zarówno alimenty, jak i renta rodzinna pełnią taką samą funkcję. Renta rodzinna wchodzi w miejsce świadczenia wynikającego z obowiązku alimentacyjnego...

III AZP 27/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-18

o odsetki od należności za świadczenia wynikające ze stosunku służbowego w Urzędzie Ochrony Państwa i innych pokrewnych służb jest sprawą administracyjną czy cywilną?, podjął...
świadczenia z dniem 1 kwietnia 1991 r. przed jego wejściem w życie, lecz dopiero po wydaniu przepisów określających normy umundurowania funkcjonariuszy UOP...

OPK 15/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

złożenie wniosku. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej będącej wychowankiem rodziny zastępczej i ma charakter świadczenia okresowego /art. 33p ust...
świadczeniem, którego wysokość uzależniona jest od czasu przebywania w rodzinie zastępczej., Według Kolegium ze względu na cel i znaczenie waloryzacji oraz fakt, że kwoty...

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

złożenie wniosku., Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej będącej wychowankiem rodziny zastępczej i ma charakter świadczenia okresowego /art. 33p ust. 3...
, jest jednorazowym świadczeniem, którego wysokość uzależniona jest od czasu przebywania w rodzinie zastępczej., Według Kolegium, ze względu na cel i znaczenie waloryzacji...

OPK 17/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

maja 1983 r. Dawida M. Dotychczasowe świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych były wypłacane na podstawie umowy, która wygasła z dniem 31 grudnia 2000...
o sposobie wypłaty świadczenia i zobowiązał rodzinę zastępczą do informowania o każdej zmianie sytuacji dochodowej rodziny i dziecka. W wyniku analizy okoliczności sprawy organ...

OPK 4/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-10-13

w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., decyzją z dnia 23 czerwca 2003 r., (...) odmówił Grażynie W. świadczenia...
wynagrodzenia za pracę, ale również alimenty, renty rodzinne, zasiłki rodzinne i szereg innych świadczeń o charakterze socjalnym, które mają na celu wspieranie rodziny...

OPK 21/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

instytucji dodatku mieszkaniowego, to należy przyjąć, iż prawny jego charakter można najogólniej określić jako szczególne świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę...
ustawy. Świadczy to o dostrzeganiu przez ustawodawcę potrzeby udzielania tej szczególnej pomocy finansowej gospodarstwom domowym, które jej potrzebują ze względu na trudną...

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

w chwili rozstrzygania o wnioskowanym świadczeniu 943 zł. Kryterium dochodowe dla celów zasiłku stałego /podwojone/ wynosiło kwotę 1.886 zł. Organ I instancji powziął...
i socjalną osoby ubiegającej się o to świadczenie. Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, która nie pozostaje jednak w zatrudnieniu z uwagi na potrzeby dziecka...

FPK 3/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-29

jest często jako określona sytuacja faktyczna i prawna, z której zaistnieniem norma prawna wiąże powstanie obowiązku świadczenia podatkowego, przy czym ma on z reguły...
publiczne zadań ujętych w Konstytucji /np. w zakresie obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego, oświaty, nauki, gospodarki komunalnej, zdrowia czy też świadczeń socjalnych...
1   Następne >   2