Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 333/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-08

świadczenia rodzinnego i sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do jej wniesienia, sporządzeniu opinii...
świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych okoliczności...

VI SA/Wa 3601/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

, którego istotę stanowiło rozstrzygnięcie, w którym organ I instancji przyznał stronie, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie...
rodzinnych; 2) naruszenie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne...

VI SA/Wa 2972/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

o świadczeniach rodzinnych świadczył o skuteczności skargi. Potwierdziła zasadność braku zarzutu naruszenia art. 151 K.p.a. Zaznaczyła, iż pominięcie zarzutu naruszenia art...
się do pozostawionej nadal w obrocie prawnym dotychczasowej decyzji z [...] lipca 2009r. przyznającej mocodawczyni wymienione w niej świadczenia rodzinne., Ponadto decyzja o uznaniu...

VI SA/Wa 2974/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem...
, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane na podstawie decyzji, która została uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa...

VIII SA/Wa 238/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

naruszył art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez zamieszczenie w jednej decyzji orzeczenia o nienależności świadczenia i jego zwrocie. Nie dostrzeżono...
bowiem wznowienia postępowania, w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało ono zakończone przez wydanie jednej z decyzji wymienionych w art. 151 k.p.a....

II GSK 2795/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane na podstawie decyzji, która została uchylona...
w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego. W sprawie nie nastąpiło uchylenie decyzji w wyniku wznowienia postępowania i stronie...

VI SA/Wa 3197/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-17

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm., dalej u.ś.r.) argumentując, że nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego nie może być orzeczone...
pozostawania, w obrocie prawnym decyzji o przyznaniu świadczenia. Pomimo bowiem wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało ono...

VI SA/Wa 660/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-10

. Pomimo bowiem wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało ono zakończone przez wydanie jednej z decyzji wymienionych w art. 151 k.p.a....
rodzinne., Ponadto w przedstawionej sprawie decyzja o uznaniu świadczenia za nienależnie pobrane oraz o zobowiązaniu do jego zwrotu wydana została na podstawie art. 30 ust...

VI SA/Wa 2838/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

rodzinnych, świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych okoliczności...
rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane na podstawie decyzji, która została...

II GSK 2891/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

świadczenia. Pomimo bowiem wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało ono zakończone wydaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 151...
. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych wydane zostało rozstrzygnięcie uznające świadczenie za nienależnie pobrane., Skład rozpoznający skargę, podzielił...
1   Następne >   +2   +5   +10   18