Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Bk 554/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-19

przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji...
organ decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji...

II SA/Sz 1205/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-08

- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U. Nr 105, poz.881 z późn.zm....
2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody...

II SA/Gd 311/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-30

ustawą. Według art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) świadczenia rodzinne przysługują m.in....
obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Przepisy tej ustawy...

IV SA/Wr 416/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

obu decyzji podstawy prawne są nieścisłe, ponieważ na podstawie tych samych przepisów w poprzednim okresie zasiłkowym otrzymywała świadczenia rodzinne. Uznała, że fakt...
wskazano, że M. B. nie spełnia wymogów zawartych w art. 3 pkt 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych., W wyniku przeprowadzonego postępowania i na podstawie zgromadzonych...

I OSK 351/09 - Wyrok NSA z 2009-10-22

czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881) należy rozumieć jako obowiązek dodania wielkości...
skarżącej. Ilekroć bowiem w omawianej ustawie o świadczeniach rodzinnych jest mowa o dochodzie, to oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych...

IV SA/Wr 556/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-15

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r., nr 86, poz. 732 ze zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
było ustalenie, że dochód rodziny E. P. w 2006 r. wyniósł łącznie 102.350,20 zł, co oznaczało kwotę 2.843,06 zł dochodu na osobę w rodzinie, w sytuacji, gdy do świadczeń rodzinnych...

II SA/Łd 1037/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-16

. Organ przytoczył treść art. 30 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, według którego za nienależne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia...
okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa...

II SA/Sz 1124/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-17

natomiast do art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia...
pobranego świadczenia, odsyłając w sprawach nieuregulowanych, do odpowiedniego stosowania przepisów o świadczeniach rodzinnych, jeżeli nie są one sprzeczne z niniejszą ustawą...

IV SA/Wr 4/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-05

alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z ) oraz o art. 20 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 16 i 17 a ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz...
od innych kryteriów , przysługuje osobie uprawnionej, tj. osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja...

II SA/Sz 821/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

pielęgnacyjnego w związku z opieką nad A. M.. Kolegium dodało również, że to właśnie Marszałek rozpatrzy wniosek strony o przyznanie świadczenia rodzinnego z uwzględnieniem...
decyzji przyznającej świadczenie rodzinne, organ właściwy występuje do Marszałka Województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie wspomniane wcześniej przepisy...
1   Następne >   +2   +5   +10   61