Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

IV SA/Wr 651/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

właśnie od tego dnia. Zasadą jest, że świadczenia rodzinne przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku i brak jest podstawy prawnej do przyznania świadczeń rodzinnych...
. Również pozostałe świadczenia rodzinne powinny być przyznane od lipca 2016 r. Osoba opiekująca się małoletnim uczniem powinna otrzymać wszelką pomoc ze strony instytucji...

II SA/Łd 940/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-23

ze zm.) osoba, która nienależnie pobrała świadczenia rodzinne, zobowiązana jest do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się m. in. świadczenia rodzinne...
przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia rodzinne...

IV SA/Wr 574/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-06

. w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych na R. M., R. K., L. K. i J. K. oraz uznano wypłacone za okres od października 2005 r. do listopada 2006 r. świadczenia rodzinne...
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 lipca 2007r., w myśl którego świadczenia rodzinne...

II GW 11/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

tego rodzaju świadczenia. Wspomnianą decyzją organu I. H. została zobowiązana do zwrotu ww. świadczenia., Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych działając z upoważnienia Prezydenta...
, które te świadczenia pobrały, a nie przez płatników składek., W tym stanie rzeczy organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

I OSK 2654/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego 1) wznawia postępowanie przed Naczelnym...
ustawy zawarto natomiast katalog przesłanek negatywnych przyznania świadczenia. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, między innymi, jeżeli dziecko zostało umieszczone...

I OZ 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-25

K.C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [..] marca 2019 r., znak: [..] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt: OZ 1060/19 w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z wnioskiem o zawieszenie...

II SA/Ol 1165/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-13

legitymowania się uprawnieniem do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w dotychczasowym brzmieniu...
. Wobec tego należało zbadać, czy spełnia ona również warunki do świadczenia pielęgnacyjnego, określone w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...

II SA/Łd 990/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-08

świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Jednakże art. 30 ust. 11 tej ustawy jednoznacznie stanowi, iż w przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie...
świadczenia rodzinne, należności, o których mowa w ust. 2 i 8, wygasają. Powyższe oznacza, iż świadczenie rodzinne, jakim jest zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem osobistym...

I OSK 518/16 - Wyrok NSA z 2016-08-31

w ustawie o świadczeniach rodzinnych m.in. dotyczące zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego. Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1...
, nie jest w stanie sprawować nad żoną opieki. Przepis art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczenia rodzinnych jest w tym zakresie jednoznaczny i nie pozwala na odmienną...

IV SA/Gl 698/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

., w którym żądała, aby w trybie wznowienia postępowania, Kolegium ponownie rozpatrzyło sprawę, dotyczącą odmowy przyznania jej świadczenia w formie zasiłku rodzinnego...
podstawą do przyznania świadczeń rodzinnych za okres od [...] r. do [...] r. W uzasadnieniu wskazała na złożony wniosek z [...] r. w raz z dokumentami świadczącymi...
1   Następne >   +2   6