Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

III SO/Gd 1/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-16

niejawnym sprawy z wniosku M. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych...
przyznania świadczeń rodzinnych i wychowawczych (2018/2020)., W uzasadnieniu wnioskodawczyni wskazała, że pierwszą skargę wycofała, natomiast w dniu 22 listopada 2019 r...

II SO/Ol 3/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-01

) za nieprzekazanie skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów...
do świadczenia rodzicielskiego na dziecko S. K. za okres od dnia 9 stycznia 2017r. do dnia 8 kwietnia 2017r. Podano, że wnioski te zostały przekazane Wojewodzie w dniu...

III SO/Kr 28/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-17

Burmistrza z dnia [...] 2005r. nr [...] o przyznaniu K. R. świadczenia rodzinnego., Pismem z dnia 14 października 2014r. K. R. wniosła o wymierzenie Samorządowemu Kolegium...

I OSK 2571/16 - Wyrok NSA z 2017-05-16

przedmiotu 'świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna'), a na wydane przez Kolegium rozstrzygnięcia skarżący wniósł w lalach 2010-2016 łącznie 30 skarg do sądu...
spraw), niewywiązywania się przez skarżącego z obowiązku alimentacyjnego oraz dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych (łącznie 26 spraw rejestrowanych w ramach...

II SO/Kr 5/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-17

, kiedy organ notuje zwiększony wpływ spraw wymagających pilnego załatwienia (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, podatki). Opóźnienie uzasadniał również stopień...

III SA/Gd 423/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-30

rejestrowanych w ramach przedmiotu 'świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna'), a na wydane przez Kolegium rozstrzygnięcia skarżący wniósł w lalach 2010-2016 łącznie 30 skarg...
listopada 2014 r. zawierające żądanie wznowienia wszelkich postępowań, które bezprawnie pozbawiły go prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokiem Trybunału...

I OZ 567/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-11

w terminie., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego całokształt okoliczności faktycznych świadczy o tym, że pomimo nieprzekazania skargi adresowanej do Sądu...

II SA/Kr 1267/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-18

w decyzji wywłaszczonej, to jednak jej zwrot nie jest jednak możliwy z uwagi na treść art. 24 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz...
. U. 2005 Nr 169 póz. 1419). Zgodnie z tym przepisem, zasadne roszczenia osób trzecich do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy podlegają zaspokojeniu wyłącznie...

II SO/Go 18/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A.G. o wymierzenie grzywny Polskiemu Związkowi Działkowców - Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] za nieprzekazanie...
skargi sądowi postanawia: I. wymierzyć Polskiemu Związkowi Działkowców - Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] grzywnę w wysokości 100 zł (sto złotych); II...

II SO/Rz 20/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-03

jego skargi na decyzję tego organu z dnia [...] stycznia 2009r. Nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych świadczenia...
z kserokopią odwołania T. G. od jego decyzji z dnia [...] stycznia 2009r. nr [...] znak: [...] o odmowie ponownego ustalenia wysokości świadczenia emerytalno-rentowego i wypłaty...
1   Następne >   2