Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 297/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny MEDICOR Przychodnie lekarzy rodzinnych, specjalistyczne i stomatologiczne zgłoszony dnia 12.11.2013 r...
oznaczenia 'MEDICOR Przychodnie lekarzy rodzinnych, specjalistyczne i stomatologiczne' z uwagi na powtarzający się element słowny występujący w obu przeciwstawionych znakach...

VI SA/Wa 1671/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-25

rozpoznanie sprawy, przedstawił argumentację, która w jego ocenie świadczyła o bezpodstawności złożonego przez E. sp. j. sprzeciwu., Stanowisko w sprawie złożonego wniosku...
, jako argument świadczący o braku winy w uchybieniu terminu, powołała się na okoliczność zaginięcia przesyłki. Zdaniem organu, okoliczność ta nie stanowi o braku winy...

VI SA/Wa 1940/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-14

wyprzedzającą pięć lat datę zgłoszenia znaku HADES R-132619 przez uprawnionego T. N. Zaznaczono, że firma rodzinna wnioskodawcy świadczy usługi pogrzebowe od 15 lat, działając...

VI SA/Wa 735/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

przez operatora telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego...
, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali...

I SA 1108/98 - Wyrok NSA z 1998-11-24

Mieczysławowi I. świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku celowego /na prace wynalazcze i remont mieszkania/. Przesłanką rozstrzygnięcia była wskazana w uzasadnieniu...
16 marca 1998 r. dokonał aktualizacji wywiadu środowiskowego /rodzinnego/ w dniu 6 października 1998 r. w zakresie ustalenia przesłanek do ewent. przyznania bądź odmowy...

VI SA/Wa 736/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

przez operatora telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego...
, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali...

VI SA/Wa 1551/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

lub świadczenia usług. Do przeszkód zawinionych przez uprawnionego nie zalicza się przeszkód natury prawnej, np. wynikający z aktu indywidualnego administracji lub aktu...
przedłożone przez uprawnionego nie świadczą o rzeczywistym używaniu spornego znaku towarowego., Uprawniony podtrzymał swój wniosek o oddalenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia...

VI SA/Wa 636/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

problemy zdrowotne i problemy rodzinne (pomoc bratu po 2 zawałach oraz operacji wszczepienia bajpasów) stanowiły w ocenie skarżącego przesłankę przemawiająca...
za uwzględnieniem wniosku. Skarżący podkreślił, iż w czasie trwania problemów zdrowotnych i rodzinnych miał ograniczone możliwości realizacji nałożonych na niego obowiązków, jednakże...

VI SA/Wa 2246/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

z siedzibą w R. (skąd pochodził pełnomocnik strony), który miał poważne problemy rodzinne i zdrowotne. Mogły one mieć wpływ na pomyłkę w pouczeniu o wymaganym okresie...
nadzwyczajny i któremu nie można zapobiec. Za nadzwyczajną okoliczność nie można jednak uznać problemów rodzinnych i zdrowotnych pracownika Biura Patentowego...

VI SA/Wa 644/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-19

kategorii przedmiotów, a ponadto świadczy luksusowe usługi dotyczące napraw wymienionych wyżej towarów i ich stałego utrzymywania w doskonałym stanie. Poinformował...
przez przedsiębiorcę T. and C. nie mogą świadczyć o znajomości firmy T. & C. w Polsce, ponieważ większość z nich przeznaczona jest dla zwycięzców krajowych zawodów w USA, a po drugie...
1   Następne >   3