Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I OSK 370/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych wskazują wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie...
rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne /art. 20 ust. 2, art. 3 ust. 11/ uprawniając go do upoważnienia w formie pisemnej innych wskazanych w ustawie osób...

I OSK 177/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

o świadczeniach rodzinnych /która notabene poprzez przepisy jej rozdziału 8 zmienia i inne liczne ustawy/ - nie dotyczy sytuacji gdy decyzję w sprawie świadczenia rodzinnego wydał...
rodzinne nie mogą być traktowane jako świadczenie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Po pierwsze nie mieszczą się one w katalogu ubezpieczeń społecznych - określonym w ustawie...

IV SO/Wr 8/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-06

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne postanawia uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę...
w O. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne., Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 30...

IV SO/Gl 15/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-14

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a uznać się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Wnioskiem...
Miasta O. w sprawie ustalenia nienależnie pobranych przez J.K. świadczeń rodzinnych., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Stosownie do art. 13 § 1 ustawy...

II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek Starosty o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą a Starostą w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka postanawia: 1. stwierdzić swoją niewłaściwość, 2. przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

II SO/Ol 3/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-10

, tam zarejestrowała się w Urzędzie Pracy oraz otrzymuje zaliczkę alimentacyjną i świadczenia rodzinne. Porzuciła mieszkanie w E i została wymeldowana z tego mieszkania...

IV SA/Wr 632/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-13

z upoważnienia Burmistrza N. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w N. z dnia [...] nr [...] odmawiającej przyznania zaliczki...

II SA/Łd 315/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-19

rzeczową i przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. W dniu 17 kwietnia 2009 roku Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w S...

II SO/Sz 8/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-25

społecznej w formie zasiłku stałego oraz z zakresu świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje...
. w przedmiocie przyznania świadczeń p o s t a n a w i a 1. stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2. przekazać sprawę do rozpoznania...

III SA/Kr 633/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

. zamieszkałej w R., wnoszącej o przyznanie jej świadczeń rodzinnych na okres 2007/2008, przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w związku z tym kwestia...
1   Następne >   3