Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 462/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

o świadczeniach rodzinnych, świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych...
kolejności ustalić nienależnie pobrane świadczenie i wydać decyzje znajdującą swoje oparcie w art. 30 ust. 1 lub 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyby zachodziły...

II GSK 2891/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

świadczenia. Pomimo bowiem wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało ono zakończone wydaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 151...
. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych wydane zostało rozstrzygnięcie uznające świadczenie za nienależnie pobrane., Skład rozpoznający skargę, podzielił...

II SA/Po 981/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-15

. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustawy - Dz.U. 2015.1359) jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego...
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz.1212), wszczęcie postępowania w sprawie zatrzymania dłużnikowi...

II GZ 370/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-22

, która nie będzie mogła zostać wynagrodzona przez późniejszy zwrot świadczenia lub nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu., W przedmiotowej sprawie zarzuty...
wyrządzenia znacznej szkody w sferze majątkowej, rodzinnej, zawodowej, podczas gdy:, a. złożona skarga dotyczy kwestionowania bezpodstawnej w ocenie Skarżącej decyzji...

III SA/Łd 282/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-12

z zakresu świadczenia usług ochrony i mienia, specyfikę wykonywanej pracy przez pracownika ochrony, konieczność zagwarantowania zaufania publicznego, zawód pracownika ochrony...
dokumentów, informacji o zachowaniu się osoby opiniowanej w różnych środowiskach, w tym w stosunkach rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych, według ustawowego kryterium...

VI SA/Wa 2299/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

powstanie roszczeń restytucyjnych, w tym możliwość żądania zwrotu świadczenia spełnionego w wyniku nieważnej czynności prawnej (art. 410 § 2 k.c. (condictio sine causa...
niezbędne do świadczenia pomocy prawnej w ramach wykonywanego zawodu. Odnotować bowiem należy, że przy ocenie pracy egzaminacyjnej istotnym jest to, czy zdający prawidłowo ocenił...

II GSK 78/22 - Wyrok NSA z 2022-03-15

poprzez zrealizowanie:, - stażu z zakresu medycyny rodzinnej - w wymiarze 4 tygodni w jednostce akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie...
ochronnych i ogólną wiedzą medyczną, zaleceniami towarzystw naukowych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Powyższe w ocenie ORL w G. świadczy o nieprzygotowaniu lek...

VI SA/Wa 394/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-20

świadczenia pomocy prawnej., Organ odwoławczy wskazał, iż praca egzaminacyjna przygotowana przez Skarżącą została poddana ocenie pod kątem spełnienia wymienionych wymogów...
do świadczenia pomocy prawnej., Podsumowując, w opinii Komisji II stopnia sporządzona przez Skarżącą apelacja zawiera braki i błędy, których ilość i waga świadczy...

II GSK 4278/17 - Wyrok NSA z 2020-03-04

restytucyjnych, w tym możliwość żądania zwrotu świadczenia spełnionego w wyniku nieważnej czynności prawnej. Nadto na etapie postępowania apelacyjnego doszłoby do zmiany...
regulują zasady przeprowadzania i oceny egzaminów adwokackich. W myśl art. 4 ust. 1 p.a., zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności...

II GSK 214/20 - Wyrok NSA z 2022-08-30

, będąc właścicielem B. W. K. i posiadając licencję detektywa, podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonywał czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji...
z prawem świadczenia usług detektywistycznych., Sąd pierwszej instancji uznał, że skoro organ odwoławczy, w swej uprzedniej decyzji z 8 maja 2018 roku, działając w oparciu...
1   Następne >   +2   6