Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

I OSK 178/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-20

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Powyższa regulacja jest zasadą, od której na mocy przepisów...
, orzekają w drodze decyzji administracyjnej o przyznaniu i wypłacie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia...

II SA/Bk 21/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-03-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia[...] listopada 2010 r., Nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego p o s t a n a w i a umorzyć...
Pomocy Rodzinie w B. z dnia [...] października 2010 roku nr [...], w której stwierdzono, że świadczenia rodzinne w formie zasiłku rodzinnego na K. K. wypłacone J. K...

II SAB/Rz 22/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-24

przez jej męża świadczenia rodzinnego., Skarga ta została dnia 22 kwietnia 2010r. przekazana organowi, którego bezczynność zaskarżono celem udzielenia odpowiedzi na nią., Stan...
przez właściwą instytucję w Anglii wypłaty P. S. tzn. ojcu jej dziecka - A. B. świadczenia rodzinnego i rozpoczęcia wypłacania go do jej rąk, a także o 'egzekucję w całości...

III SA/Kr 200/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-30

o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881)., Decyzja zapadła w następujących okolicznościach stanu faktycznego:, W dniu 31.07.2007r. A. W. wniosła o przyznanie...
świadczeń rodzinnych w Polsce następuje po ustaleniu czy w danej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki do przyznania świadczenia wynikające z obowiązujących...

II SA/Bk 86/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-03-04

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2020 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego p o s t a n a w i a umorzyć...
[...] listopada 2020 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] września 2020 r. nr [...], stwierdzającą nienależnie pobrane świadczenie rodzinne...

I OSK 177/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

o świadczeniach rodzinnych /która notabene poprzez przepisy jej rozdziału 8 zmienia i inne liczne ustawy/ - nie dotyczy sytuacji gdy decyzję w sprawie świadczenia rodzinnego wydał...
rodzinne nie mogą być traktowane jako świadczenie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Po pierwsze nie mieszczą się one w katalogu ubezpieczeń społecznych - określonym w ustawie...

IV SA/Po 264/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-19

., nr [...] oraz [...]w przedmiocie świadczenia rodzinnego, którymi organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w T. działającego z upoważnienia Wójta T...
. z dnia [...] października 2010 r. nr [...](którą uchylono decyzję z dnia [...] września 2008 r. [...] (przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci skarżącego, w zakresie...

IV SA/Gl 325/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia...
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest zobowiązana do ich zwrotu. Jednakże art. 30 ust. 11 tej ustawy...

II SA/Ke 498/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-22

bezrobotną i nie osiągnęła żadnego dochodu w roku bazowym. Nadto ustalono, że M. S. w Norwegii pobiera świadczenia rodzinne na dzieci, w wysokości 970,00 NOK miesięcznie...
z przepisami ww. rozporządzenia nr 883/2004, świadczenia rodzinne niezależnie od ich rodzaju udzielane są zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym jako mające pierwszeństwo...

II SA/Po 360/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

głównej przekazanej mu w związku z wykonaniem decyzji przyznającej świadczenia rodzinne na rzecz dzieci M. i J. B. oraz doliczenie i przekazanie mu odsetek ustawowych...
świadczenia cywilnego - wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego, zasądzonego w oparciu o Kodeks cywilny. W ustawie o świadczeniach rodzinnych niema przepisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   57