Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Łd 998/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz.3), zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach...
. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 3). W załączniku nr 4 do rozporządzenia zawarty jest wzór...

II SA/Po 223/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

socjalnego., Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych...
. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903 ze zm.) oraz zarządzenia Prorektora ds. Studiów Uczelni...

IV SA/Wr 188/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-07

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, stanowi jeden z dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Z powyższego...
matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Tymczasem kryteria do obliczenia dochodu rodziny są takie same, zarówno w przypadku świadczeń...

IV SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

z § 2 pkt 2 rozporządzenia M.P.i P.S. z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, stanowi jeden z dokumentów...
zignorowany., Ponadto skarżący zarzucił, że organ odwoławczy nie wziął pod uwagę decyzji o przyznaniu matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego...

III SA/Łd 171/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-10

, enumeratywnie wyliczających te rodzaje źródeł dochodu, których utrata bądź uzyskanie powodują skutki dla wnioskujących o świadczenia rodzinne i dla świadczeniobiorców...
źródeł dochodu, których utrata bądź uzyskanie powodują skutki dla wnioskujących o świadczenia rodzinne i dla świadczeniobiorców. Zdaniem Sądu, powołane regulacje należy...

III SA/Gd 1019/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-19

tylko co do części decyzji organu pierwszej instancji, a mianowicie odmawiającej przyznania świadczenia za okres od stycznia 2020 r. Decyzja organu pierwszej instancji...
. o świadczeniach rodzinnych, z zastrzeżeniem odrębności zawartych w tym przepisie ustawy. Sąd wskazał, że organ odwoławczy podał kwoty, które uwzględnił w dochodzie rodziny...

II SA/Sz 856/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-05

wyłącznie uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej...
. o świadczeniach rodzinnych, rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2005 r. Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz...

II SA/Go 128/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-03

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, dochód jego rodziny należało...
czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz.881 z późn.zm.), od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną...

III SA/Łd 468/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-27

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło (art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Odpowiednio zatem utrata zatrudnienia oznacza...
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zm.). W ocenie doktorantki, Komisja Stypendialno-Socjalna Doktorantów Wydziału Prawa...

I OSK 1427/10 - Wyrok NSA z 2010-11-24

stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992; ze zm.) kwotę zapłaconych na ich rzecz alimentów...
i stypendium mieszkaniowe należy ustalać na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem treści art. 179 ust. 4 oraz zastrzeżeń ujętych...
1   Następne >   +2   +5   +10   21