Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 669/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

, z zastrzeżeniem, iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów art. 15c...
, na takich samych jak obecnie przyjmowani funkcjonariusze, a ponadto zachowa wszystkie uprawniania związane ze służbą uzyskane w trakcie służby w WOP, w tym świadczenia...

II SA/Wa 2526/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów art. 15c lub art. 22a. Wysokość renty rodzinnej...
. pełnił służbę w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, co uzasadniało podwyższenie wysokości jego świadczenia emerytalnego., Organ podał, że zgodnie z art. 8a...

II SA/Wa 2220/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów art. 15c lub art. 22a. Wysokość renty rodzinnej, ustalonej...
. 15c i art. 22a ustawy zaopatrzeniowej, przy czym wypłacana jest emerytura jako świadczenie korzystniejsze. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko...

II SAB/Wa 73/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

do emerytury, renty lub renty rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenie oraz podanie, jakie okresy pracy i służby w jakich formacjach stanowią podstawę powyższego...
świadczenia., Zakład Emerytalno-Rentowy MSW odpowiedział na wezwanie organu pismem z dnia [...] listopada 2017 r., w którym poinformował, że wnioskodawca ma ustalone prawo...

II SAB/Wa 299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

, czy skarżący ma ustalone prawo do emerytury, renty lub renty rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenie oraz jakie okresy pracy i służby w jakich formacjach stanowią...
podstawę powyższego świadczenia., Również pismem z [...] marca 2017 r. Minister, powołując się na art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

II SAB/Wa 686/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenie oraz podanie, jakie okresy pracy i służby w jakich formacjach stanowią podstawę powyższego świadczenia., Zakład Emerytalno...

II SA/Wa 1218/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

. przyznającą [...] P.S. pomoc finansową na uzyskanie domu jednorodzinnego., W uzasadnieniu decyzji organ nadzorczy podniósł, iż świadczenie pieniężne w postaci pomocy finansowej...
o przydziale. Z ww. rozporządzenia wynikają szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej, zgodnie z którymi, przedmiotowe świadczenie przyznawane jest jednorazowo na wniosek...

I OSK 1281/05 - Wyrok NSA z 2006-06-23

świadczenia na członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy o Straży Granicznej., Komendant Główny Straży Granicznej wskazał równocześnie, iż przepis powyższy stanowi...
) i zasiłek osiedleniowy (§ 18), są świadczeniami związanymi z prawem do lokalu, a więc dotyczą wyłącznie członków rodziny w rozumieniu art 93 ustawy o Straży Granicznej...

I OSK 321/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

działalność życiowa skarżącej skupiona zatem była na świadczeniu pracy w biurze podróży oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym, jak również na nauce na wyższej uczelni...
realnie mógł pozwolić na świadczenie przez skarżącą stałej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, zwłaszcza że w orzecznictwie przyjmuje się, że doraźna pomoc w gospodarstwie...

II SA/Wa 1310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

członków rodziny, tj. w wysokości 14,40 zł dziennie. Przedmiotowe świadczenie zostało przyznane na podstawie oświadczenia mieszkaniowego funkcjonariusza...
oraz jego wysokości. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w okresie od [...] kwietnia 2008 r. do [...] grudnia 2011 r., pobierane świadczenie było świadczeniem...
1   Następne >   +2   6