Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

świadczenia wychowawczego i rodzinnego postanawia: wskazać Burmistrza P. jako organ właściwy w sprawie. Prezydent Miasta P., reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego...
właściwego do rozpatrzenia wniosku K.P. (dalej 'strona') o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzinnego., W uzasadnieniu...

I OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Rzeczpospolitej Polskiej (art. 23a ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych). Artykuł 2 ust. 2 omawianej ustawy o świadczeniach rodzinnych informuje, że świadczenie pielęgnacyjne...
jest jednym ze świadczeń rodzinnych., W związku z powyższym organ stwierdził że K. M. (osoba wnioskująca o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

I OW 101/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

wcześniejszych postępowań w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych wszczętych na wniosek strony. Tym samym nienależnie pobrane świadczenia, których umorzenia domaga...
w G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania K. L. od decyzji dotyczącej umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia...

I OW 139/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

do rozpatrzenia odwołania J.Z. od decyzji Marszałka Województwa [...] z dnia [...] listopada 2017 r. w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia...
r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez wskazanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organu właściwego...

I OW 119/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

decyzją z [...] stycznia 2014 r. nr [...] Wójt uchylił decyzje przyznające świadczenia rodzinne w odniesieniu do okresów od 3 czerwca 2006 r. do 31 października 2009 r...
rodzinnych było Królestwo Norwegii. Ostateczną decyzją z [...] września 2014 r. [nr [...]] Marszałek uznał świadczenia rodzinne pobrane w ww. okresach w kwocie 4790,00 zł...

I OW 225/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Dodał, że na podstawie art. 21 § 3 K.p.a....
się do argumentacji wnioskodawcy, Dyrektor MOPR nie zgodził się przede wszystkim ze stanowiskiem, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenia rodzinne...

I OW 115/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

to świadczenie. Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie definiuje pojęcia 'miejsca zamieszkania', więc należy odwołać się do przepisów ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia...
miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Stosownie do § 11 Rozporządzenia...

I OW 123/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

. nr [...] uznającej wypłacone świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane i zobowiązującej do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami postanawia wskazać Samorządowe...
Województwa [...] (dalej Marszałek) z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] (dalej decyzja z [...] lutego 2016 r.) uznającej wypłacone świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane...

I OW 59/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-11

.., Zdaniem Wójta Gminy W. przez 'miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne', o którym mowa w art. 3 pkt 11...
dla rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania danego świadczenia rodzinnego., W odpowiedzi na wniosek Prezydent Miasta L. wniósł o wskazanie jako organu właściwego Wójta Gminy...

I OW 25/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

, że Marszałek Województwa [...] decyzją z [...] września 2016 r. uznał świadczenia rodzinne wypłacone A. K. na dzieci K. K. i Ł. K. za okresy: od 1 września 2010 r. do 30...
właściwego do rozpatrzenia odwołania A. K. od decyzji Wojewody [...] z [...] września 2019 r. znak: [...] o odmowie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   36