Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Rz 89/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-02

. to emerytka ze świadczeniem w kwocie 1100 zł. A. D. i M. D. wymagają leczenia., Z uwagi na bardzo niewielki zakres przedstawionych danych uznano za konieczne skierowanie...
dla siebie i rodziny. W myśl art. 252 § 1 P.p.s.a., strona ma obowiązek zawrzeć w złożonym wniosku dokładne dane na temat swojego stanu rodzinnego, majątku i dochodów...

II SA/Rz 473/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-11-26

czy bezrobotna i czy pobiera jakieś świadczenie. Skarżąca nie odpowiedziała także na pytanie dotyczące wszystkich uzyskiwanych dochodów netto w sytuacji, gdy podana przez nią...
rodzinnym, majątku i dochodach. Wszelkie zaś wątpliwości w tym zakresie należy wyjaśnić przy skorzystaniu z instytucji z art. 255 P.p.s.a. Przewiduje ona możliwość wezwania...

II SA/Rz 868/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-21

scalenia gruntów. W odpowiedzi uiściła powyższą opłatę, wnosząc równocześnie o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z powodu trudnej sytuacji rodzinnej...
, że w związku z uiszczeniem przez wymienioną wpisu od skargi nie ciążą na niej obecnie jakiekolwiek koszty sądowe. Okoliczność częściowego opłacenia tychże kosztów świadczy...

II OSK 627/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

jej córka zaczęły kwestionować przedmiotowe scalenie gruntów w momencie pojawienia się konfliktu rodzinnego na tle spraw majątkowych., Kwestia dotycząca nie ujawnienia...
, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Własnoręczne podpisanie protokołów z 1966 i 1967 r. bez wątpienia świadczy o tym, iż Z. i C. K. potwierdzili określony w tych protokołach...

II SA/Ke 942/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-02

było tylko na zgodny wniosek zainteresowanych uczestników scalenia. Zgodnie z przepisem art. 101 § 1 i § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz...
, że w postępowaniu scaleniowym skarżąca jako przedstawiciel ustawowy małoletnich dzieci, stosownie do treści art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.), reprezentowała...

IV SA/Wa 1538/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-07

1970 r., Ponadto, Z. K., a następnie jej córka zaczęły kwestionować przedmiotowe scalenie gruntów w momencie pojawienia się konfliktu rodzinnego na tle spraw majątkowych...
się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, tym bardziej własnoręczne podpisanie protokołów z 1966 i 1967 r. bez wątpienia świadczy o tym, iż Z. i C. K...

II SA/Bd 1297/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-21

. Według organu działania te uzyskały zgodę H. C. - samoistnego posiadacza działki nr [..] po śmierci jego rodziców, o czym świadczy podpisanie przez niego oświadczenie...
marca 1986 r. i z zeznań jego sióstr w tej sprawie (vide akta sprawy I Ns 469/85) - jeszcze przed wojną rodzinną wieś przenosząc się do miasta i zadecydowało, że to H...

II SA/Bk 694/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-02

świadczyć sugerowany prze Skarżącego fakt spokrewnienia członków komisji scaleniowej z uczestnikami scalania. Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.s.w.g., grunty objęte scaleniem...
, by z uczestnikami scalenia gruntów w tym również z członkami komisji geodetę (wykonawcę scalenia) łączyły stosunki rodzinne, pokrewieństwo itp., Uwzględniając powyższe okoliczności Sąd...

II SA/Rz 1760/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-29

nieruchomości zabudowane bez ich zgody. W wyniku scalenia pozbawiono uczestniczki rodzinnego gospodarstw odziedziczonego po rodzica które dla prawidłowego funkcjonowania...
granic i powierzchni obszaru scalenia. Brak tego elementu postanowienia świadczyć będzie o istotnym naruszeniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy scaleniowej. Z art. 7 ust. 3...

II SA/Ke 11/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-17

i poświadczone jego własnoręcznym podpisem. W karcie uczestnika scalenia brak natomiast zapisów dotyczących zgody wyrażonej przez R. Z., które jego zdaniem świadczą...
się do zabudowy siedliskowej. Zaproponowany projekt scalania uniemożliwia im właściwe zagospodarowanie i utworzenie siedliska oraz efektywne prowadzenie rodzinnego...