Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

I OSK 392/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

o przedmiotowe świadczenia rodzinne., Po rozpoznaniu skargi Małgorzaty F. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium...
rodzinnych przepisy wskazują wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne...

I OSK 327/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

rodzinnych, w tym zwłaszcza art. 32 i przepisu art. 127 par. 2 Kpa, które prowadzi do wniosku o właściwości sądu powszechnego jako organu odwoławczego w sprawach o świadczenia...
miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne. Postępowanie w sprawie przyznania...

III SA/Kr 206/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-22

o świadczeniach rodzinnych mają charakter zapomogi. Nie ma więc podstaw do ich różnicowania ze względu na kryterium możliwości żądania zwrotu przyznanego świadczenia...
naruszeniem art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz z przekroczeniem upoważnienia ustawowego...

I OSK 2768/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

na przyjęciu, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie upoważniają rady gminy do określenia procedury zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz przez niewłaściwe...
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303). Stanowiła ona, że: ustanawia się świadczenie pieniężne - 'bon wychowawczy...

I OSK 325/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

1. Nowe brzmienie art. 477[8] par. 2 pkt 1 Kpc, nadane ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. nr 228 poz. 2255 ze zm./, nie daje podstaw...
. (...) w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych - uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Lublinie. Prezydent Miasta L. - działając...

II SA/Ol 1126/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-16

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona...
w A orzekła o ustaleniu świadczeniem rodzinnym pobranym nienależnie, kwot wypłaconych M. R. na dwoje jej dzieci, za okres od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r...

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

do dwóch różnych działów administracji rządowej. Świadczenia rodzinne na mocy art. 5 pkt 23a w związku z art. 28a pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach...
pracy w pomocy społecznej, bowiem przed powołaniem na to stanowisko wykonywała zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, które są odmienne od wykonywania zadań...

I SA/Wa 1178/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), [...] września 2019 r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie świadczenia pieniężnego 'Bon Malucha' dla rodzin z dziećmi...
rodzinnych dopuszczając realizację świadczenia pieniężnego jedynie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wnioskodawcy. Przedmiotowa regulacja ogranicza prawo...

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

z innymi dokumentami., W uzasadnieniu wniosku Prezydent wskazał, że z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...
oraz świadczeń rodzinnych /Dz.U. 2004 nr 89 poz. 854; zwane dalej rozporządzeniem/. W myśl par. 2 tego rozporządzenia, podmioty realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne...

III SA/Kr 318/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-07-19

zalicza powyższe świadczenia rodzinne do zadań z zakresu administracji rządowej zleconej ustawowo samorządowi terytorialnemu. Skoro obie regulacje (art.9 i następne ustawy...
w uchwale jako osoby uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego w związku z urodzeniem się dziecka. Art.7 ustawy odwołuje się do pojęcia 'wspólnoty samorządowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   22