Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SA/Łd 828/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-31

specjalistyczna w zakresie: świadczenia okulistyki - zakresy skojarzone na obszarze 1010-powiatu piotrkowskiego oraz 1062- Piotrkowa Trybunalskiego, działając...
, ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia okulistyki- zakresy skojarzone na obszarze powiatu piotrkowskiego...

IV SA/Gl 22/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-11

świadczenia ogólnostomatologicznego, na obszarze gminy D., W motywach uzasadnienia Dyrektor Śląskiego OW NFZ w pierwszej kolejności wskazał, że w dniu 13.04.2017 r...
preferując duże podmioty poprzez punktowanie ilości wykonywanych procedur, pracę w dni wolne, świadczenie usług z kilku zakresów. W konsekwencji ogranicza to dostęp i wybór...

III SA/Lu 635/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-12

resortowy wpis 16: Medycyna rodzinna, co daje podstawy do stwierdzenia, że w ramach tej komórki udzielane są świadczenia medycyny rodzinnej w trybie doraźnym. Obok...
zdrowotnej na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r., w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej...

VI SA/Wa 262/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.)., Artykuł 37 k ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne wskazuje, iż: 'Sponsor finansuje świadczenia opieki...
produkty lecznicze, komparatory oraz urządzenia stosowane do ich podawania'. Część dalsza art. 37 k w ust. la stanowi, iż:, 'Świadczenia opieki zdrowotnej:, - niezbędne...

II GZ 88/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-26

podstawowej opieki zdrowotnej jako 'świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej...
)'., Skarżący przywołał przepis art. 5 pkt 34 uośoz, w którym zdefiniowane jest pojęcie świadczeń opieki zdrowotnej oznaczające świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne...

IV SA/Po 849/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-28

opieki zdrowotnej, należało odmówić przyznania prawa do świadczenia na podstawie tego przepisu., Odwołanie od decyzji wniósł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...
świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje stan nagły...

VI SA/Wa 2083/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

. Prezes ustalił, iż leczenie chorób nowotworowych, wymagających resekcji częściowej wątroby jest świadczeniem gwarantowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia...
, kosztów leczenia. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia do organu Funduszu z żądaniem wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy jest wyłącznie...

III SA/Kr 1095/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-08

w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia...
Zdrowia Oddziału w K w komunikacie z dnia 15 lutego 2017 r. 'Postępowania konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej...

II GSK 1354/12 - Wyrok NSA z 2013-12-31

określenie przez lekarza wypełniającego części IIIa wniosku przewidywanego czasu oczekiwania na świadczenie oraz indywidualnie ustalonego dopuszczalnego czasu...
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), tymczasem leczenie miało charakter planowy., Potrzeba udzielenia świadczenia nie zaistniała w trakcie pobytu...

III SA/Łd 131/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-24

i rodzinnej. Organ wskazał, że zgodnie z treścią art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz...
trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń. K. K. ma zatem - jak stwierdził organ - prawo do świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego z mocy tej ustawy. Zgodnie...
1   Następne >   +2   4