Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

III SA/Kr 979/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-28

, a tym samym nie przysługuje mu prawo do świadczenia ekwiwalentnego, jakim jest prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Od decyzji tej odwołał się K. S...
funkcjonariuszem świadczenia ekwiwalentnego, drugiemu z małżonków takowe świadczenie już nie przysługuje., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje...

III SA/Kr 842/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-24

świadczenia pieniężnego i świadczenia rzeczowego, lecz ekwiwalentności pod kątem celu, jakie oba te świadczenia mają spełniać, a mianowicie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych...
funkcjonariusza służby więziennej. Pełnomocnik skarżącego zauważył jednak, że bardziej właściwe byłoby określenie 'świadczenie zastępcze' nie zaś ekwiwalentne, na co zwracał...

I OSK 1026/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

z tytułu braku lokalu mieszkalnego został przyznany mężowi S. Ł. i na podstawie przepisów o Służbie Więziennej świadczenie jej nie przysługuje. Organ odwoławczy...
. 85 ust. 1 oraz art. 91 ust 1 pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej. Skarżąca twierdzi, że spełnia przesłanki do otrzymania równoważnika, a organ odmawiając jej świadczenia...

I OPS 7/08 - Uchwała NSA z 2009-04-29

do omawianego świadczenia pieniężnego, gdyż ubiegał się on o pomoc finansową nie na uzyskanie innego od posiadanego w dniu złożenia wniosku lokalu, ale na spłatę zobowiązań...
przedmiotowego świadczenia. A zatem prawo funkcjonariusza, który nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej (art...

I OSK 1075/09 - Wyrok NSA z 2010-02-15

ustawą świadczenia, w tym pomoc finansowa, o jakiej mowa w art. 90 ust. 1 ustawy. Taka pomoc finansowa jest zatem alternatywną formą spełnienia prawa do lokalu...
, poz. 1235), w którym wprost przyjęto, że przedmiotowe świadczenie przyznaje się funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego...

II SA/Ol 410/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-20

mieszkaniowych określonych w art. 87 ust. 1 ustawy. Dopiero, gdy przydziału takiego nie dokonano, w grę mogą wchodzić inne przewidziane ustawą świadczenia, w tym pomoc...
przyjęto, że przedmiotowe świadczenie przyznaje się funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej...

II SA/Op 433/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-13

natomiast w dniu 20 lipca 2004 r. Uzasadniając rozstrzygnięcie organ stwierdził, iż pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowi świadczenie o charakterze...
należy przy zbiegu uprawnień do świadczenia ekwiwalentnego jakim jest pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Stosownie do tego przyjął, że skoro żonie P...

I OSK 239/11 - Wyrok NSA z 2011-07-07

finansowej, o którym mowa w art. 90 ustawy o Służbie Więziennej, jest świadczeniem ekwiwalentnym w stosunku do świadczenia rzeczowego w postaci otrzymania lokalu w drodze...
. 'Kwestia czy funkcjonariusz spełnia przesłanki do otrzymania przedmiotowego świadczenia może być rozważana tylko po zgłoszeniu roszczenia, a nie na dzień nabycia lokalu...

II SA/Wa 766/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-26

w P. przy ul. [...] i do momentu zakupu nie posiadał żadnego innego lokalu mieszkalnego, a w przeszłości nie korzystał z pomocy finansowej, zaś przyznane mu świadczenie...
złożony po nabyciu lokalu, nie wyłącza go z kręgu osób uprawnionych do spornego świadczenia. Dla nabycia prawa do pomocy finansowej istotnym momentem jest, czy funkcjonariusz...

II SA/Wa 1167/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-10

I instancji., W uzasadnieniu wskazał, że prawo do pomocy finansowej, o którym mowa w art. 90 ustawy o Służbie Więziennej, jest świadczeniem ekwiwalentnym w stosunku...
do świadczenia rzeczowego w postaci otrzymania lokalu w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 85 tej ustawy. Prawo do lokalu mieszkalnego jest zatem prawem...
1   Następne >   +2   6