Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 781/10 - Wyrok NSA z 2010-10-14

środków utrzymania, a powyższe warunki muszą być spełnione łącznie., Ponadto podkreślono, że renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym świadczenia, jakie przysługiwałoby...
ponadto przekroczenia przez organ administracji granic uznania administracyjnego. Renta rodzinna w drodze wyjątku nie jest świadczeniem socjalnym, przyznawanym wyłącznie...

II SA/Wa 1553/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

., Zdaniem Wojewody, organ I instancji prawidłowo dokonał analizy relacji pomiędzy wysokością kwoty nienależnie pobranego świadczenia a wysokością kosztów postępowania...
na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii...

IV SA/Gl 433/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-12

rozporządzenie MF w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem (...) określa jakie świadczenie powinien otrzymać w sytuacji gdy zachodzi potrzeba...
przez Dyrektorów wschodnich izb celnych na zorganizowanych spotkaniach. Świadczenia te mieli zabezpieczyć Dyrektorzy Izb Celnych w P. i B. P. po formalnym przeniesieniu...

I OSK 520/09 - Wyrok NSA z 2009-12-03

z przeniesieniem (...) określa jakie świadczenie powinien otrzymać w sytuacji gdy zachodzi potrzeba jego przeniesienia tj. zwrot kosztów podróży, diety, dodatek za rozłąkę...
spotkaniach. Świadczenia te mieli zabezpieczyć Dyrektorzy Izb Celnych w Przemyślu i Białej Podlaskiej po formalnym przeniesieniu funkcjonariuszy. Propozycja złożona skarżącej...

II SA/Wa 904/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

z przedłużającą się niemożnością świadczenia służby przez funkcjonariusza celnego. Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie zaistniały, wynikające z art. 105 pkt 9 ustawy o Służbie...
i ocenie stanu faktycznego uwzględniać dobro rodziny, chronić życie prywatne i rodzinne, zwłaszcza gdy na skutek arbitralnego stosowania prawa może zostać naruszone dobro...

IV SA/Gl 117/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-24

zamieszkania, uzyskuje świadczenie [...] za brak lokalu mieszkalnego w wysokości [...] zł lub [...] zł miesięcznie. Świadczenie to pobiera nieprzerwanie., Składając wniosek...
2004r w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości ( Dz. U. Nr 120 poz. 1254) otrzymywała świadczenie w [...] i nigdy...

I OSK 106/14 - Wyrok NSA z 2015-06-18

pory i miejsca świadczenia pracy, jak i innych warunków należących do treści tego stosunku prawnego. Pracodawca ma tu szeroką możliwość jednostronnego kształtowania treści...
podstawą zwolnienia ze służby winien być przepis art. 105 pkt 6 ustawy o Służbie Celnej. Z ostrożności procesowej wyeksponowano sytuację zdrowotną i rodzinną skarżącej...

I OSK 822/11 - Wyrok NSA z 2011-11-30

r. świadczenie pieniężne wypłacane było L. H. na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2005 r., nr [...] wydanej w oparciu o obowiązujące...
i wskazał, że przepisy tego rozporządzenia stosuje się do emeryta, rencisty policyjnego oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej. Następnie organ odwoławczy...

II SA/Wa 84/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

są inne świadczenia pieniężne niż wynagrodzenie. Skarżąca świadczeń tych - w zgodzie z istniejącymi przepisami prawa - nie została pozbawiona. Pozostawienie jej w służbie...
i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu Decyzją z [...] listopada 2009 r. Dyrektor Izby Celnej w [...] , na podstawie art. 138 § 1 w zw. z art. 127...

I OSK 875/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

wymaganiom tego przepisu. Skarżący powołał się też na trudną sytuację osobistą i rodzinną, związaną z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad przewlekle chorą matką...
identycznych obowiązków jak na stanowisku zajmowanym dotychczas. Najbardziej miarodajnym kryterium spełnienia tej przesłanki jest zachowanie rodzaju świadczonej pracy (umysłowa...
1   Następne >   +2   4