Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 1378/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

rozpatrzenie sprawy stwierdził m.in., iż nie badał sytuacji materialnej funkcjonariusza, ani wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, jak również nie kwestionował...
za znajomość języków obcych stały się bezprzedmiotowe, zmienił się bowiem stan prawny - została uchylona podstawa prawna do przyznania przedmiotowego świadczenia...

II SAB/Wa 78/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z zapytaniem, czy obecnie strona pobiera świadczenie emerytalne/rentowe/rentowe rodzinne oraz za jakie okresy służby i w jakich formacjach...
2017 r. organ wystąpi do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z zapytaniem, czy obecnie strona pobiera świadczenie emerytalne/rentowe/rentowe rodzinne oraz za jakie okresy...

II SAB/Wa 216/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

., W pierwszej kolejności organ wystąpi do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z zapytaniem, czy obecnie strona pobiera świadczenie emerytalne/rentowe/rentowe rodzinne...
, że w pierwszej kolejności na organie ciąży obowiązek wystąpienia do Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA z zapytaniem czy skarżący pobiera świadczenie emerytalne/rentowe...

II SAB/Wa 123/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-08

i czy otrzymuje powyższe świadczenie oraz podanie, jakie okresy pracy i służby oraz w jakich formacjach stanowią podstawę powyższego świadczenia. W przypadku wydania...
prawo do emerytury i renty inwalidzkiej, przy czym wypłacana jest emerytura jako świadczenie korzystniejsze. Wskazał również, że wnioskodawca został zwolniony ze służby...

I OSK 143/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

w mocy decyzję Wójta Gminy Gorlice z [...] marca 2011 r., nr [...], którą organ przyznał J. J. świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności...
2010 r., nr [...], Wójt Gminy Gorlice przyznał J. J. świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w wysokości 300 zł. Na podstawie wywiadu...

II SAB/Wa 693/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

ma ustalone prawo do emerytury, renty lub renty rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenie oraz za jakie okresy pracy i służby i w jakich formacjach. Ponadto organ poprosił...
z zapytaniem czy wnioskodawca pobiera obecnie świadczenia emerytalne oraz za jakie okresy służby i w jakich formacjach. Ponadto ustalenia będzie wymagało, czy podlega...

II SA/Wa 2738/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

przyjęcie, że nie spełnia on przesłanki krótkotrwałości służby na rzecz państwa totalitarnego i nieprzywrócenie skarżącemu świadczenia emerytalnego, w sytuacji...
państwa totalitarnego, co powoduje naruszenie ww. normy prawa materialnego i nieprzywrócenie skarżącemu świadczenia emerytalnego, w sytuacji gdy w przypadku skarżącego...

I OSK 1757/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

w budownictwie mieszkaniowym., Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podniósł, że wynikające z art. 105 ustawy o ABW oraz AW świadczenie w postaci równoważnika...
funkcjonariuszy oraz ich rodzin, w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie inne świadczenia i uprawnienia, w tym prawo do lokalu...

II SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

., nawet z narażeniem zdrowia i życia, nie są dostateczną podstawą do wyłączenia stosowania wobec byłego funkcjonariusza przepisów regulujących zasady wyliczenia świadczenia...
pełnił tę służbę z narażeniem zdrowia i życia, rozumianym nie jako potencjalne ryzyko, ale ryzyko rzeczywiste. Świadczy o tym również to, że świadczenie emerytalne...

II SA/Wa 1340/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

osiągnięć sportowych), odbiera się funkcjonariuszowi lub członkom rodziny zmarłego funkcjonariusza, prawo do 'wypracowanego' świadczenia emerytalnego lub rentowego...
r. (data wpływu do organu) skarżąca, beneficjentka renty rodzinnej po zmarłym mężu L. S., zwróciła się do MSWiA o zastosowanie wobec niej art. 8a ustawy z dnia 18 lutego...
1   Następne >   +2   +5   7