Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

IV SA/Wa 2758/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

z 2014 r. poz. 827), wyniósł on w 2013 roku 2.869 zł.; kwota ta jest wykorzystywana m.in. przy rozpatrywaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015...
w gospodarstwie rodzinnym, wynikające z otrzymywania świadczeń emerytalnych przez rodziców Skarżącego; odwołanie do zryczałtowanych, publikowanych średnich dochodów gospodarstw...

II SA/Ke 826/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-10

2016 r. W uzasadnieniu podała, że utrzymuje się z emerytury w wysokości 745 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 450 zł. Organ I instancji ustalił...
orzeczonych kosztów wydał opisane na wstępie postanowienie z dnia 10 lipca 2017 r., W zażaleniu M. D. podała, że utrzymuje się z kwoty 950 zł świadczenia z ZUS, a córka pobiera...

III SA/Lu 221/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-25

), który nie będzie mógł być usunięty przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego...
. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem...

II SA/Rz 1550/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-25

za media, 'zobowiązania bankowe i koszty utrzymania'. Gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem i matką w domu o pow. 120 m.kw. Dochody członków rodziny to świadczenia...
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobierane przez wnioskodawczynię i jej matkę w wysokościach odpowiednio: 950 zł oraz 1400 zł i świadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...

III SA/Łd 442/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-18

oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym. Brak jest zatem pełnego obrazu sytuacji majątkowej skarżącego. W związku z czym nie można uznać, że jego stan majątkowy jest na tyle...
, że nie została spełniona przesłanka określona w art.267 K.p.a. podczas gdy na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, w tym oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym...

III SA/Łd 1101/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-24

podała emeryturę, załączając decyzje ZUS, z których wynika, wysokość jej świadczenia emerytalnego wynosi 1 165,45 zł, a męża w kwocie 1.382,97 zł. W piśmie, które wpłynęło...
jej świadczenia 1165,45 zł Przedłożyła kserokopie 3 recept wystawionych na jej męża i jedną na jej nazwisko, fakturę zakupu leków z 22 czerwca 2016 r . na 276, 80 zł i fakturę...

III SA/Łd 608/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-15

, na które składają się świadczenia emerytalne wnioskodawczyni i jej męża oraz świadczenia socjalne pobierane przez ich córkę, stałe wydatki obejmujące: opłaty...
poniesienia tych kosztów do kwoty 400 zł. W zażaleniu strona powołała się na następujące okoliczności: podeszły wiek wnioskodawczyni i jej męża, trudną sytuację rodzinną...

II SA/Rz 1550/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-07

o pow. 120 m.kw., użytki rolne (0,4600 ha) i 'pozostałe grunty' (0,04 ha). Dochody rodziny stanowią pobierane świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokościach...
: 980 zł i 1400 zł oraz świadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uzyskiwane przez męża strony. Jako comiesięczne wydatki K. P. wskazała: 260,98 zł rata...

II SA/Rz 15/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-15

okoliczność, a mianowicie fakt spłacania przez skarżącą pożyczki, której miesięczna rata jest stosunkowo wysoka w porównaniu z jej świadczeniem rentowym. Podała ona wprawdzie...
to renta rodzinna wynosząca 1215 zł. Jako majątek skarżąca wskazała oprócz wymienionego wyżej domu również nieruchomość o pow. 1,58 ha. Wnioskodawczyni zaznaczyła...

II SA/Ke 223/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-06-18

we własnych wywodach. Skarżąca nie ma możliwość spłaty zobowiązania, chociażby poprzez rozłożenie świadczenia na raty. Fakt zainicjowania postępowania o rozgraniczenie...
Alicji K. o zwolnienie jej od ponoszenia ustalonych kosztów postępowania, mając na uwadze jej sytuację majątkową zdrowotną i rodzinną. Stosownie bowiem do treści art. 267...
1   Następne >   3