Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II SA/Ol 106/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:, 1) matce albo ojcu,, 2) innym...
do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu...
Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie o sygn. K 2/03 (OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 83), że abonament ten to 'przymusowe, bezzwrotne świadczenie...

II GSK 2036/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne, służące realizacji konstytucyjnych zadań państwa' (v. wyrok z dnia 9 września 2004 r., sygn. akt K 2/03; OTK-A 2004/8/83; wyrok z dnia 16...
o ustalonym prawie do emerytury. Jak wynika bowiem z treści pism organu, skarżąca poinformowała P.P. S.A. jedynie o pobieraniu renty rodzinnej, a nie przedstawiła decyzji...