Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 734/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-26

niepełnosprawności. Użyty w tym przepisie zwrot 'złożenie wniosku o kontynuację świadczenia rodzinnego' należy rozumieć jako czynność procesową, warunkującą wypłatę...
świadczenia rodzinnego z tytułu kontynuacji prawa do tego świadczenia za cały okres tej niepełnosprawności (wyrok WSA z dnia 13 grudnia 2006r., II SA/Rz 802/06, dostępny...

III SA/Gd 899/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

r. Burmistrz Miasta, działając na podstawie art. 58 k.p.a. w zw. z art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...
Z. K. - wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia. Wskazując na treść art. 58 k.p.a. oraz art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych...

III SA/Gd 898/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

r. Burmistrz Miasta , działając na podstawie art. 58 k.p.a. w zw. z art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...
rodzinnych organ stwierdził, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 września danego roku na dany okres...

IV SA/Wr 651/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

o świadczenia rodzinne dowiedziała się, że po śmierci męża przysługuje jej prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania córki. O śmierci męża nie poinformowała organu I instancji...
do świadczenia rodzinnego od 1 września 206r. lub 1 października 2006r. nie był nawiązany. Skoro termin określony w przepisie jest terminem materialnym, a nie procesowym...

IV SA/Po 776/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

utrzymało w mocy w decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] orzekającą, że świadczenia rodzinne pobrane przez Skarżącą na dzieci: Z. Ś. i J. Ś...
świadczenia nienależnie pobranego w rozumieniu art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 144, dalej jako u.ś.r....

I OZ 375/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-28

., nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia: oddalić zażalenie Pismem z dnia 3 grudnia 2009 r. K. Ż. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia [...] listopada 2009r., w przedmiocie świadczenia rodzinnego., Pismem z dnia 4 stycznia 2010 r...

II SA/Ol 1315/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-16

'[...]'. nr '[...]' w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia '[...]'r. Samorządowego...
Kolegium Odwoławcze w O utrzymało w mocy decyzję Burmistrza G z dnia '[...]'r. w sprawie uznania za nienależne pobrane świadczenie rodzinne - zasiłek pielęgnacyjny w okresie...

II SA/Rz 1812/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-01-11

., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne - postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] września 2021 r...
. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] którą uchylono decyzje przyznające A.C. świadczenia...

I OZ 651/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-24

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych. Wraz ze skargą złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie świadczeń...

I OZ 653/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-24

Odwoławczego w L. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych. Wraz ze skargą złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie świadczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   51