Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

IV SA/Wa 1133/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-10

świadczenia pracy przez następcę stanowi o tym, iż nie daję on gwarancji należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego;, - art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez brak...
za świadczenie o charakterze rentowym, rolnik winien je przekazać przede wszystkim następcy. Dopiero gdy taka sytuacja była niemożliwa, upoważniało to organ administracji...

I OSK 1668/15 - Wyrok NSA z 2016-06-10

. 97), czyli świadczenie przyznane na podstawie innych przepisów niż przepisy powołanej ustawy, a M. K. w dacie przejęcia nieruchomości nie nabyła prawa do emerytury...
Dąbrowy Górniczej, działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin...

I SA/Wa 2570/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

, że jeżeli rolnik jest właścicielem lub posiadaczem kilku gospodarstw rolnych, przekazaniu podlegają wszystkie gospodarstwa. Oznacza to, że warunkiem otrzymania świadczenia rentowego...
na jej podstawie świadczenia emerytalnego w wysokości ustalonej z uwagi na charakter przejętego gospodarstwa., Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit...

I OSK 1264/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

. oraz trudną sytuację rodzinną małż. K. Głównym źródłem utrzymania właścicieli gospodarstwa była praca poza rolnictwem. W. K. od 1966 r. zatrudniona...
i jego sytuacji rodzinnej wynika niski poziom produkcji rolnej w gospodarstwie, w sytuacji, gdy z protokołu przesłuchania i protokołu lustracji wynika, że gospodarstwem...

I SA/Wa 2956/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

[...] czerwca 2002 r., sygn. akt [...] o uznaniu orzeczenia sądu zagranicznego - Sąd Apelacyjny [...]:, 1) uznał orzeczenie [...] Sądu dla Spraw Spadkowych Sądu Rodzinnego z dnia...
[...] sierpnia 1971 r. stwierdzające, że testament zmarłego E. C. został zatwierdzony i zarejestrowany w Sądzie dla Spraw Spadkowych Sądu Rodzinnego oraz stwierdzające...

I OSK 247/13 - Wyrok NSA z 2014-09-10

) położonego we wsi J. Podstawę prawną decyzji dotychczasowej stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach...
, od którego to zdarzenia nabył prawo do działania w imieniu ubezwłasnowolnionego (art. 153 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i art. 578 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Nie podzielił...

I SA/Wa 159/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

się na terenie objętym postępowaniem w południowo-wschodniej części działki nr [...], świadczy o tym, że centrum decyzyjne nie było oderwane od właściciela majątku...
postępowania, oprócz kancelarii majątku znajdował się również ośmiorak, tj. budynek mieszkalny przeznaczony dla pracowników polowych, co świadczy o funkcjonalnej zależności...

I SA/Wa 1662/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

(rezydencjalnej), a wyłącznie okazjonalną funkcję domu letniskowego, gdzie rodzina przebywała wyłącznie w okresie letnim. Nie był to więc typowy dwór, tzw. 'gniazdo rodzinne...
wyłącznie prywatnym potrzebom rodziny właściciela i jednocześnie świadczyły o odrębności funkcjonalnej i samodzielności zespołu dworsko - parkowego względem pozostałej...

IV SA/Wa 1620/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

skonstatował organ - sami skarżący nie przedstawili dowodu istniejącego w dacie wydawania decyzji PPRN, który niezbicie świadczyłby o zaistnieniu przesłanek uzasadniających...
istnienia powiązań rodzinnych ze skarżącymi i wynikającego stąd ewentualnego osobistego zainteresowania potencjalnego świadka określonym wynikiem sprawy., Należy zgodzić...

I OSK 210/05 - Wyrok NSA z 2005-12-09

ziemskich ich rodzinnych siedzib i areałów ziemi niezbędnych do ich utrzymania. Rozstrzygające organy reprezentują interesy lewicowego rządu, nie wykazującego chęci...
zgodził się ze stwierdzeniami organów obu instancji, iż okoliczności tej sprawy świadczą o istnieniu związku funkcjonalnego tego zespołu z pozostałą częścią nieruchomości...
1   Następne >   2