Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

zawarte w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP zostały uszczegółowione w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Z założenia ustawodawcy świadczenia przewidziane w tym akcie prawnym...
mają na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, przy czym wsparcie to ma charakter ekonomiczny. Świadczenia rodzinne stanowią...

I OSK 1489/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

u.ś.r. jest umożliwienie wprowadzenia przez gminę takiego świadczenia rodzinnego, które uwzględniając lokalne potrzeby uzupełniałoby 'lukę', jaka powstała w wyniku...
wychowujące dzieci, którym zresztą pomoc przysługuje z innego tytułu. Wykreowanie zatem świadczenia rodzinnego w postaci bonu wychowawczego skierowanego przede wszystkim...

I OSK 3674/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

wykładnię, polegającą na przyjęciu, że przepis ten uniemożliwia ukształtowanie przez radę gminy (radę miejską) świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 22b ust. 1 u.ś.r....
o świadczeniach rodzinnych nie upoważniają rady gminy do określenia procedury zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz przez niewłaściwe zastosowanie, polegające...

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

finansowane ze środków gminy będą bezzwrotne w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne finansowane ze środków budżetu państwa podlegają zwrotowi. Trudno też przyjąć, że osoba...
przez gminę takiego świadczenia rodzinnego, które uwzględniając lokalne potrzeby uzupełniałoby 'lukę', jaka powstała w wyniku aktualnego ukształtowania systemu szeroko rozumianych...

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

miało, że świadczenia finansowane ze środków gminy miały być bezzwrotne, w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne finansowane ze środków budżetu państwa podlegają zwrotowi...
na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., Nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' 1...

II SA/Sz 427/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

zawartego w art. 22b u.ś.r., należy uznać, że zawarte w zaskarżonej części uchwały zasady dotyczące zwrotu świadczenia rodzinnego w przypadku wydatkowania jej niezgodnie...
Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. nr XXV/741/21 w przedmiocie realizacji na terenie Gminy Miasto S. świadczenia pieniężnego '[...]' oraz upoważnienie Dyrektora S. C. Ś...

II SA/Go 271/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-30

% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium ustala się w wysokości 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych...
100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podczas gdy art. 90d ust. 9 stanowi, że stypendium szkolne nie może być niższe...

III SA/Kr 318/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-07-19

zalicza powyższe świadczenia rodzinne do zadań z zakresu administracji rządowej zleconej ustawowo samorządowi terytorialnemu. Skoro obie regulacje (art.9 i następne ustawy...
w uchwale jako osoby uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego w związku z urodzeniem się dziecka. Art.7 ustawy odwołuje się do pojęcia 'wspólnoty samorządowej...

VIII SA/Wa 705/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

wnioskowanego świadczenia może stanowić art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, a to z uwagi na treść w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wskazało, że skarżący...
za zasadną., Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.ś.r. świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Op 95/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-10-20

w Opolu z dnia 20 grudnia 2017 r., nr SKO.40.2103.2017.śr w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego w postaci bonu wychowawczego uchyla zaskarżoną decyzję...
świadczenia pieniężnego - bonu wychowawczego, w kwocie 500 zł na dziecko S. G. na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 r., W sprawie ustalony został następujący stan...
1   Następne >   +2   +5   9