Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I SA/Wr 1415/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-05

, natomiast w jej sytuacji życiowej w miejscu jej zamieszkania (M.) nie jest w stanie znaleźć pracy. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż skarżąca...
sądowych, określone w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarżąca wykazała bowiem, że w jej sytuacji rodzinnej i majątkowej...

I SA/Wr 610/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy, podlegającej ocenie w postępowaniu wpadkowym, wszczętym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. Ocena zasadności zwolnienia...
takich danych, które mogły świadczyć o jego złym stanie majątkowym i braku wystarczających dochodów. Uchylił się natomiast od ich wykazania i uzupełnienia w sposób określony...

VI SA/Wa 2175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

umotywowała ciężką sytuacją rodzinną i materialną., W odpowiedzi na skargę SKO w [...] wniosło o jej oddalenie., W ocenie Kolegium zaskarżona decyzja nie narusza prawa...
, świadczy m.in. to, iż jeszcze w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt III KKN 397/00, LEX nr 75462, stwierdzono, że 'Zachowanie polegające...

III SA/Łd 667/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

nr [...], której pozostałości wymagałyby porządkowania terenu. O takim rodzaju robót nie świadczy również stan działki nr [...] zastany przez pracowników Okręgowego Urzędu...
1, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne...