Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

III SA/Kr 479/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

na to, że niepełnosprawna nie spełnia przesłanek do przyznania świadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
w Krakowie z dnia 31 stycznia 2022 r. znak SKO.ŚR/4111/1795/2021 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...

II SA/Bd 47/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-02-18

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą skarżącej K. I. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

decyzję Wójta Gminy Ł. z dnia [...] nr [...] uznającą K. Sz. za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodziców J. i D. Sz. i stwierdzającą, że J. Sz. pobiera świadczenie...
) lub zasady ustalania dochodu wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, spowodowałaby brak realnej możliwości porównania tak ustalonego dochodu...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych...
. 1 pkt 2, § 7, § 8 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

Odwoławczego z dnia 8 lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych uchyla zaskarżoną...
. o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odbytymi w dniach 12.10.2020 r...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

Odwoławczego w [...] z dnia 12 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych...
. 1534) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom...

III SA/Kr 304/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-22

Rzeczypospolitej Polskiej i uznanie, że odwołujący nie podlega zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy na rzecz jednostki wojskowej., Skarżący podniósł, że sytuacja...
, jeżeli termin stawienia się do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia;, 3) osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą;, 4) osoby, wobec...

II SA/Go 755/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-04

orzeczenia sądu, wypłaca się zasiłek w wysokości świadczenia alimentacyjnego, jednak nie wyższy niż kwota, o której mowa w art. 128 ust. 1., Wójt lub burmistrz (prezydent...
w związku z ust. 5 ustawy., Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że skarżący nie spełnił również przesłanki do przyznania zasiłku w wysokości świadczenia...

II SA/Ke 17/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-03-27

rodzinnego i opiekuńczego, a w stosunku do małżonków treścią art. 26 i 27 tego kodeksu. W przekonaniu organu odwoławczego zasada proporcjonalności obowiązku alimentacyjnego...
sposobów rozstrzygnięć podejmowanych przez organ odwoławczy, o czym świadczy kategoryczne, enumeratywne wyliczenie zachowań organu administracji drugiej instancji...

IV SA/Wr 272/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-30

ze służbą wojskową, nie zaliczono do żadnej grupy inwalidztwa w związku ze służbą wojskową, powstałego wskutek wypadku - choroby z tytułu, których przysługują świadczenia...
świadczenia odszkodowawcze;., d) badany nie choruje schorzenie wymienione w punkcie A.I. 'zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z obniżeniem wysokości...
1   Następne >   +2   4