Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

IV SA/Wr 660/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-21

powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne /art. 25 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych/ oraz, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne...
rodzinnych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm./., W myśl art. 30 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba , która pobrała nienależne świadczenie rodzinne...

III SA/Gd 812/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-10

o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność...
z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona...

II SA/Po 700/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

K. L. świadczenie w formie:, 1. zasiłku rodzinnego na dziecko K. L. w kwocie [...] zł miesięcznie na okres 1.09.2005r.-31.08.2006r.,, 2. zasiłku rodzinnego na dziecko...
, gdy marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie rodzinne...

II SA/Lu 409/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

podkreślił, że stosownie do art. 30 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która nienależnie świadczenia rodzinne jest zobowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane...
świadczenie uważa się świadczenia rodzinne wypłacone, mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie...

I OSK 232/10 - Wyrok NSA z 2010-05-28

, że to świadczenie zostało pobrane nienależnie. Marszałek Województwa nakazał także zwrot kwoty 1408 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami...
, że te świadczenia zostały pobrane nienależnie. Marszałek nakazał także zwrot kwoty 968 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi...

II SA/Lu 205/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-06

nienależne świadczenia rodzinne, jest zobowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się m.in. świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia...
świadczenie rodzinne (art. 32)., Z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż skarżący nie zastosował się do tego obowiązku i nie poinformował organu w stosownym momencie o zmianie...

II SA/Gd 772/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-02

rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących...
ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia...

II SA/Lu 81/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-09

Województwa L. przyznał M. D. świadczenia rodzinne na okres od [...]. do [...]. i odmówił ich przyznania na okres od [...]. do [...]., wskazując na przekroczenie przez nią...
kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia. Kolejną decyzją z [...]. uznał wypłacone świadczenia rodzinne za okres od [...]. do [...]. w kwocie...

II SA/Bd 543/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-11

[...] listopada 2006r. do [...] grudnia 2006r.. Odnosząc się do argumentów zawartych w odwołaniu, organ wskazał, iż świadczenie rodzinne przysługiwać może temu z rodziców...
rodzinnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255; z późn. zm.) zgodnie, z którym osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Pod pojęciem...

II SA/Lu 80/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-09

rodzinnych na okres od [...]. do [...]., wskazując na przekroczenie przez nią kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia, natomiast kolejną decyzją...
z [...]. uznał wypłacone świadczenia rodzinne za ten okres w kwocie [...]złotych za świadczenia nienależnie pobrane i zażądał ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Organ podał...
1   Następne >   +2   +5   +10   35