Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Po 808/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-30

świadczenie rodzinne w wysokości [...] zł netto, dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie [...] zł...
zakończyć dotychczasową działalność, będącą jedynym źródłem jej dochodów. Świadczenia rodzinne otrzymuje od zaledwie dwóch lat. W zaistniałej sytuacji kwota należności...

III SA/Wa 1323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

[...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego nad J. N. w kwocie 520 zł miesięcznie na okres od 1 kwietnia...
2018 r. do 31 października 2018 r.; decyzję Prezydenta [...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku...

II FSK 2602/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

prawa i obowiązki płatnika świadczenia z tego tytułu na rzecz gminy; płacona przez działkowca do stowarzyszenia opłata ogrodowa nie jest świadczeniem na rzecz gminy...
Nielegalne, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014, poz. 40, ze zm.), zamieszkanie na działce w Rodzinnym...

II SA/Bk 637/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-21

na zasadach określonych w odrębnych ustawach., Aby rozstrzygnąć spór pomiędzy stronami niniejszego postępowania należy przede wszystkim ustalić istotę prawną świadczenia...
2003, z. 7, s. 4). Jak stwierdził, trudno bowiem przyjąć, że ekwiwalentem tego świadczenia jest zgoda na emisję do środowiska, bowiem państwo tego środowiska nie wytworzyło...

VII SA/Wa 2885/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

., Wnioskodawcy nie uzyskują dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...
, by wszyscy zobowiązani wywiązywali się z zapłaty należności stanowiących dochód Państwa. Należy zauważyć, że rezygnacja z należnego zgodnie z prawem świadczenia byłaby zbytnim...

I SA/Kr 1641/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-07

. Strona nadmieniła, że w chwili obecnej uzyskuje świadczenie rentowe w wysokości 472,53 €, a ta kwota ledwo wystarcza na pokrycie niemałych kosztów leczenia oraz zapewnienie...
świadczenia nie zapewni zaspokojenia podstawowych potrzeb, ani tym bardziej nie wystarczy na spłatę zobowiązań wobec ZUS. Dodatkowo umotywowano wniosek o ponowne...

II GSK 1016/11 - Wyrok NSA z 2012-08-21

., sygn. akt: III SA/Wa 2449/06)., H. S. - C. nie pracuje zawodowo, pobiera świadczenie rentowe, w wysokości 472,536 € brutto (448,436 € netto) miesięcznie przyznane...
synem, uniemożliwia podjęcie zatrudnienia i osiąganie zdecydowanie wyższych dochodów niż otrzymywane świadczenie rentowe., W skardze od przywołanej wyżej decyzji H. S. - C...

I SA/Łd 874/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, w tym dokumentu świadczącego o sytuacji osobistej, rodzinnej, czy też ekonomicznej, mającego wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy...
zarobkowania i majątku. Organ odniósł się do oświadczenia o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej złożonego przez stronę, zwracając uwagę na stan posiadania...

I SA/Łd 873/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, w tym dokumentu świadczącego o sytuacji osobistej, rodzinnej, czy też ekonomicznej, mającego wpływ na rozstrzygnięcie...
i majątku. Organ odniósł się do oświadczenia o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej złożonego przez stronę, zwracając uwagę na stan posiadania...

I SA/Kr 1058/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-29

oszczędnościowo-rozliczeniowy M. G. (tj. świadczenia z ZUS, zasiłek rodzinny, stypendium), ponieważ środki te nie były wybierane z tego rachunku w 2008 r. oprócz...
uzyskane po tej dacie (od 9 czerwca do 31 grudnia 2008 r. wg informacji PIT- 11). Źródłem pokrycia tych wydatków nie mogły być również świadczenia wpływające na rachunek...
1   Następne >   +2   +5   8