Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II SA/Po 8/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

świadczenia, którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w sytuacji, gdy rolnik prowadzi gospodarstwo rolne. Sam fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego...
enumeratywnie w art.3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jako forma aktywności zawodowej, rezygnacja z której uprawnia do przedmiotowego świadczenia, jednakże...

II SA/Po 1351/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] listopada 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., działając na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy S. zarządzeniem z dnia [...]czerwca 2012 r., Nr [...] odmówił przyznania W. B. świadczenia...

I SA/Bk 744/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-22

o naniesienie zmian do celów podatkowych i wystawiania zaświadczeń do celów zasiłków rodzinnych, stypendiów i innych świadczeń., Utrzymując w mocy decyzję organu...

VIII SA/Wa 560/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

ich umorzenie. Powołał się na swoją trudną sytuację rodzinną i finansową. Podał, że utrzymuje się jedynie z gospodarstwa rolnego, które przynosi niski dochód. Dodatkowo...
o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie zaległości. Powtórnie powołał się na swoją bardzo trudną sytuację majątkową, i rodzinną. Zarzucił organowi, że nie odniósł...

II SA/Sz 1271/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-24

podkreślił, że zaskarżona decyzja jest dla niego krzywdząca i się z nią nie zgadza oraz że wniosek uzasadnia trudną sytuacją finansową. W oświadczeniu o stanie rodzinnym...
to, iż wnioskodawca powinien przedstawić dane dotyczące sytuacji rodzinnej i majątkowej, przemawiające za przyznaniem mu prawa pomocy. Strona zobowiązana jest przedstawić...

I SA/Po 236/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-06

pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości (...) zł/m. Podatnik osiąga również dochód z tytułu sprzedaży mleka - ok. (...) zł/m . Otrzymał także zwrot podatku akcyzowego...
oszczędności, gospodarstwo rolne o pow. (...) ha prowadzi sam, w sezonie najmuje ludzi do pomocy i płaci im dniówki, a świadczenie pielęgnacyjne, jakie otrzymuje z tytułu opieki...

I SA/Po 1745/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

świadczenie z ubezpieczenia chorobowego lub świadczenie rentowo-emerytalne dla skarżącego i jego małżonki (karta 60 akt adm.), a także czy została przyznana rekompensata. Organ...
w gospodarstwie domowym, kosztów stałych, a także innych dowodów potwierdzających trudną sytuację finansową i rodzinną oraz wezwał do złożenia zaświadczeń o uzyskanej...

SA/Sz 1160/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-01

zaległości podatkowej świadczył o podjęciu przez niego próby pozbycia się obowiązku podatkowego kosztem pozostałych podatników gminy, zwłaszcza, iż z akt sprawy wynika...
wskazanego wyżej przepisu mieszczą się w ramach tzw. uznania administracyjnego, o czym świadczy sformułowanie '... organ podatkowy może...'. Ocena, czy w konkretnej sprawie...

I SA/Rz 29/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-09

stan majątkowy wnioskodawcy, stwierdzając iż dysponując zarówno stałym źródłem przychodów w postaci renty, jak też pozostawionym do dyspozycji, skumulowanym świadczeniem...
T.W. wniósł wniosek o umorzenie III I IV raty podatku rolnego za 2008r. uzasadniając go trudną sytuacją majątkową, finansową i rodzinną. Wnioskodawca podał...

III SA/Wa 3506/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-27

. Zarzuciła organowi podatkowemu fałszerstwa w dokumentach, obwinia pracowników Urzędu Gminy za swoją skomplikowaną sytuację rodzinną i majątkową. Jednocześnie wskazała...
, iż znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej, majątkowej i zdrowotnej., Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. Wójt Gminy O. odmówił umorzenia zaległości podatkowych w podatku...
1   Następne >   +2   4