Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Łd 772/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-21

i zasiłkami z pomocy społecznej -Centrum egzekwuje nienależnie pobrane świadczenia. W wybranych przypadkach od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych naliczane...
związane z egzekucją alimentów, środki stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej, nie stanowią/nie będą stanowić wynagrodzenia...

I SA/Sz 82/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-10

od towarów i usług [...] zł (według PKWiU wskazanego na fakturze 40.20.20 - sprzedaż zwolniona z podatku), za ogrzewanie gazowe OPS D., ogrzewanie gazowe świadczenia rodzinne...
% w łącznej wysokości [...] zł, za wodę OPS D., wodę świadczenia rodzinne - 31.10-30.11.2008,, - [...] z dnia 23.12.2008r., na łączną kwotę netto [...] zł, podatek od towarów...

I FSK 389/18 - Wyrok NSA z 2020-08-10

Pomocy Społecznej (dalej również jako 'Ośrodek'). W ramach działalności Ośrodka, w określonych przypadkach pobierane są opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych...
z funkcjonowaniem funduszu alimentacyjnego oraz egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej, od których w wybranych przypadkach...

I FSK 161/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej będą stanowić wynagrodzenie za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT?, Zdaniem...
rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT., Wnioskodawca powołał się na treść przepisów 15 ust...

I SA/Wr 625/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

, a środki pieniężne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług...
usługi opiekuńcze. W związku z powyższym, w ramach działalności Ośrodka, w określonych przypadkach pobierane są opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych...

I SA/Op 358/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-06

Dyrektor KIS w zakresie pytania nr 2 potwierdził prawidłowość stanowiska Gminy, zgodnie z którym '(...) środki pieniężne stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne...
:, A. świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - osoby korzystające z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność...

I SA/Łd 787/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-11

)., Podatniczka osiąga dochody w łącznej wysokości 4.700,00 zł (wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1.000,00 zł, świadczenie rodzinne oraz 500+ w łącznej kwocie 3.400,00 zł...
publicznych w drodze wypłaty świadczenia rodzinnego a umorzenie zaległości podatkowych w całości, czy nawet części niczego w jej sytuacji nie zmieni, nie przysporzy...

I FSK 665/18 - Wyrok NSA z 2020-11-26

pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej nie stanowią/nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT., Wojewódzki...
społecznej są świadczenia niepieniężne: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy (lit. l) oraz specjalistyczne usługi...

III SA/Gl 969/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-08

Statutu MOPS, działania MOPS obejmują m.in. zadania z zakresu:, a) pomocy społecznej,, b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,, c) świadczeń rodzinnych,, d) świadczeń...
, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, ustalenia i wpłaty zasiłków dla opiekunów...

III SA/Gl 1556/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-15

uwagę, że otrzymywany przez skarżącą dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne uzyskiwane przez jej córkę są - co do zasady - przyznawane osobom nie będącym w stanie...
i do zapłaty różnicy w podatku od towarów i usług w kwocie [...] zł., Skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy, uzasadniając powyższe trudną sytuacją rodzinną i materialną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100