Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Sz 910/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

w kwocie [...]zł z tytułu najmu mieszkania oraz świadczenia [...] i świadczenie rodzinne w kwocie [...]zł. Na utrzymaniu Podatnika pozostawał [...] letni syn. Rodzina wspólnie...
oraz świadczenie rodzinne w wysokości [...] zł (łącznie dochód wyniósł [...] zł), Skarżący nie posiada środków na rachunku bankowym. Według Skarżącego stałe miesięczne...

I SA/Sz 429/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

) zostały wyegzekwowane od E. P. Organ nadmienił także, że P. P. otrzymywał w 2009 r. z ZUS Oddział w S. świadczenie z tytułu renty rodzinnej w kwocie [...] zł., W tej sytuacji...
również, że świadczenie otrzymywane od 1998 r. w kwocie [...] zł, a od stycznia 2001 r. w kwocie[...] zł, stanowi jedynie częściowe pokrycie kosztów utrzymania, ponieważ jest to zbyt...

III SA/Wa 157/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-24

, które jak powszechnie wiadomo nie są stałe w okresie pierwszych 25 lat życia. Należy podkreślić, że świadczenia alimentacyjne są limitowane przez przepisy Kodeksu rodzinnego...
rodzinnego i opiekuńczego, to brak jest podstaw do uznania, że mają one charakter świadczenia alimentacyjnego. Potraktowanie przekazanej kwoty jako darowizny na rzecz Skarżącej...

I SA/Bd 114/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-03

kodeksu cywilnego. Przywołując przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące obowiązku świadczeń alimentacyjnych rodziców względem dziecka organ stwierdził, że każde...
, przekazanie środków na nabycie przez podatniczkę lokalu mieszkalnego nie można uznać jako spełnienie świadczenia alimentacyjnego, ponieważ wykracza ono...

I SA/Bd 115/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-03

kodeksu cywilnego. Przywołując przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące obowiązku świadczeń alimentacyjnych rodziców względem dziecka organ stwierdził...
organu, przekazanie środków na nabycie przez podatniczkę lokalu mieszkalnego nie można uznać jako spełnienie świadczenia alimentacyjnego, ponieważ wykracza ono...

III SA/Po 510/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-28

rodzinnego ukształtowały 'instytucje wiana i posagu', których wykonanie nie stanowi świadczenia w ramach darowizny., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu decyzją z dnia 28...
, czy świadczenie rodziców z majątku rodzinnego na rzecz usamodzielniającego się dziecka stanowi realizację obowiązków rodzicielskich mogą rozstrzygać wyłącznie sądy rodzinne...

III SA/Po 509/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-28

rodzinnego ukształtowały 'instytucje wiana i posagu', których wykonanie nie stanowi świadczenia w ramach darowizny., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu decyzją z dnia 28...
, czy świadczenie rodziców z majątku rodzinnego na rzecz usamodzielniającego się dziecka stanowi realizację obowiązków rodzicielskich mogą rozstrzygać wyłącznie sądy rodzinne...

I SA/Sz 877/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

lub ustawowego nie może być uznane za świadczenie w wykonaniu umowy darowizny., Dalej sąd odwołał się do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj. do art. 128...
charakteru świadczenia., Sąd wskazał także, że istotną okolicznością w świetle przepisu art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, czy skarżąca jest w stanie...

I SA/Sz 879/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

za świadczenie w wykonaniu umowy darowizny., Dalej sąd odwołał się do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj. do art. 128 i 133 § 1, które określają zarówno obowiązek...
nie mogły być zakwalifikowane jako świadczenia alimentacyjne, ponieważ wychodziły poza zakres zaspokojenia bieżących potrzeb strony, W ocenie organu w sprawie znalazł...

III FSK 4532/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

świadczenie zrealizowane na rzecz podatnika nie miało charakteru darowizny, gdyż pomiędzy podatnikiem a K. T. została zawarta ustna umowa o wspólne prowadzenie...
gospodarstwa i wspólne zamieszkiwanie w nieruchomości, na podstawie której K. T. otrzymała świadczenie wzajemne, w sytuacji gdy twierdzenia o istnieniu i realizacji takiej umowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   24