Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Ke 365/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-21

rodzinne, opiekuńcze lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego prowadzonej przez ten Ośrodek, jak również nie figuruje w prowadzonej przez niego ewidencji dłużników...
pobierających świadczenia rodzinne, opiekuńcze lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego; nie figuruje też w prowadzonej przez niego ewidencji dłużników alimentacyjnych...

I SA/Po 487/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-11

w oświadczeniu majątkowym z [...] grudnia 2018 r. wyniósł [...] zł i składały się na niego: renta chorobowa - [...] zł, zasiłki rodzinne i świadczenia z ośrodka pomocy...
społecznej - [...] zł oraz renta rodzinna na dwoje dzieci po zmarłym ojcu - [...] zł. Dochód na osobę wynosił zatem [...] zł. Do dochodu nie wliczono świadczenia 500...

I SA/Po 584/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

, dodatki do zasiłku rodzinnego - [...] zł i z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - [...] zł, zasiłek pielęgnacyjny - [...] zł i świadczenie 500+ na dwoje dzieci...
w wysokości [...] zł, a z MGOPS w [...] świadczenia rodzinne. Ustaliło też, że skarżąca miesięcznie ponosi koszty opału - [...] zł, wydatki na spłatę kredytu - [...] zł...

I SA/Sz 891/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-26

sytuacji materialnej, nie korzysta on ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ze świadczeń rodzinnych oraz pomocy na zmniejszenie wydatków związanych z eksploatacją...
określonej w art. 84 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie., Na wstępie...

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

lub zabezpieczającym;, 7) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków...
dla opiekunów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów lub świadczenia wychowawczego;, 8) ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym...

I SA/Po 442/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-10

zatem [...] zł. Ponadto na jedną córkę podatniczka otrzymuje świadczenie 500+. Z kolei miesięczne wydatki wynoszą ok. [...] zł do [...] zł i obejmują następujące koszty...
, korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń rodzinnych, a także korzystała ze wsparcia w postaci umorzenia zaległości podatkowych...

I SA/Łd 964/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-09

., od lipca do października 2012 r. pobierała zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego w kwocie 1.462,43 zł netto miesięcznie, w miesiącu listopadzie otrzymała świadczenie...
. ma przyznane świadczenia z MOPS-u na dzieci., A. H. prowadzi działalność gospodarczą. Posiada samochód ciężarowy marki VW T4 z 1994 r., dwa samochody marki Nissan Patrol z 1996 r...

I SA/Wr 990/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-28

. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm., dalej w skrócie 'u.p.o.l.') - dla świadczeń zdrowotnych, gdyż działalność rodzinnych domów...
dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Organ podkreślił, że świadczenia zdrowotne mogą być realizowane przez różne kategorie podmiotów...

I SA/Wr 991/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-28

o działalności leczniczej organ stwierdził, że świadczenia zdrowotne mogą być wprawdzie realizowane przez różne podmioty lecznicze, jednak wszystkie one muszą być wpisane...
organ wywiódł, że jedynie budynki lub ich części zajęte przez podmioty, w tym przedsiębiorców, którzy realizują świadczenia zdrowotne po uzyskaniu wpisu do rejestru...

I SA/Po 1750/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-06

również, że w jego ocenie winno się w drodze analogi stosować w odniesieniu do deputatowych ogrodów działkowych przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, bądź...
na terenie rodzinnego ogrodu działkowego gruntów, altan działkowych, obiektów gospodarczych oraz budynków stanowiących infrastrukturę ogrodową została uregulowana w art. 7 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   25