Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Rz 192/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-16

mieszkalnym murowanym (w trakcie budowy). Pobiera z KRUS świadczenie z tytułu urlopu macierzyńskiego w kwocie 1.000 zł miesięcznie oraz zasiłek rodzinny i świadczenie '500...
zasiłek rodzinny w kwocie 95 zł oraz świadczenie '500+' na jedno dziecko. W prowadzeniu gospodarstwa domowego pomagają jej rodzice, przekazując ok. 1.000 zł miesięcznie...

II FSK 1126/16 - Wyrok NSA z 2018-05-11

, że za prymatem tej wykładni stoi ochrona podatnika. Nie jest zatem dopuszczalne, aby przepisy określające ciężary lub świadczenia publiczne były w praktyce organów...
gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Podkreślić też należy, że o tym jak istotne znacznie mają w szczególności rodzinne gospodarstwa rolne świadczy treść art. 21...

II FSK 265/08 - Wyrok NSA z 2009-06-10

wynikające z regulaminu rodzinnego ogrody działkowego uchwalone przez walne zebranie. Ograniczenie jednak zwolnienia tylko do tego typu świadczeń pieniężnych nie wynika...
i ciąży na stronach czynności cywilnoprawnej). Zdaniem sądu pierwszej instancji zwolnienie przewidziane w art. 16 u.r.o.d. obejmuje swoim zakresem tego rodzaju świadczenia...

I SA/Po 509/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-25

na kwotę [...]. Do pisma załączył uwierzytelnione kserokopie pism wnioskodawczyni wraz z kserokopiami dokumentów świadczących o jej sytuacji rodzinnej, majątkowej...
świadczenie w wysokości [...], przyznane decyzją z dnia [...]. Jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych...

I SA/Wr 23/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-16

[...]), faktem, że jest osobą samotną, schorowaną i uzyskującą niskie świadczenie emerytalne. Wskazała także, że ponosi znaczne opłaty na ogrzewanie zimą mieszkania, wydatki...
w zaawansowanym wieku, uzyskującą świadczenie emerytalne w kwocie 2.250,43 zł. Ponadto jest osobą samotną, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe. Mieszka w lokalu...

I SA/Bd 109/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-14

skarżącemu świadczenie miesięczne w wysokości 560 zł. Kwota ta nie pokrywa w pełni wydatków ponoszonych na wyżywienie i lekarstwa. Skarżący zamieszkuje w altanie usytuowanej...
wartego 3 mln zł. Wskazaniem prawnym co do dalszego postępowania w sprawie była konieczność ustalenia i uwzględnienia aktualnego stanu majątkowego i rodzinnego skarżącego...

II FSK 2109/15 - Wyrok NSA z 2017-09-05

, uregulowaną w art. 888 § 1 K.c., w myśl którego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Fakt...
zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia...

I SA/Ke 214/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-05-05

oraz zasadności ubiegania się o zwrot bezpośredni. W sprawie tej istotnym był fakt, który ustalono na podstawie dokumentów, iż świadczenie pieniężne zostało uregulowane. Dlatego...
2009r. wynikało, iż wpłaconą na konto bankowe kwotę 47 700 zł S. C. otrzymał od siostry J. N. w formie gotówkowej. J. N. ze względów rodzinnych przekazała te pieniądze...

I SA/Ke 370/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-07-18

w charakterze strony w dniu 20 lipca 2009 r. - zeznał, że kwotę 47 000 zł otrzymał od siostry J. N. w formie gotówkowej. Siostra ze względów rodzinnych przekazała te pieniądze...
. w charakterze strony - stwierdziła, że ze względów rodzinnych pobrała w dniu 8 marca 2007 r. ze swojego konta bankowego gotówkę w kwocie 47 000 zł. W tym samym dniu przekazała...

I SA/Sz 157/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Odnosząc się bowiem do podnoszonego przez skarżącą twierdzenia, iż przekazane środki...
darowizny, która jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego...
1   Następne >   3