Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Łd 1087/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-27

wynosi 300.000 zł. Podatniczka nie ma własnych dochodów, choruje na skutek obrażeń doznanych w wypadkach komunikacyjnych, ale nie pobiera świadczenia rentowego. Prowadzi...
mąż prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe, a z zeznań H. J. wynika, że w mieszkaniu tym zameldował on kuzynkę, która opłaca związane z lokalem świadczenia. Skarżąca...

I SA/Lu 97/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-16

świadczenia alimentacyjnego na rzecz swoich wnucząt oraz opłaca czynsz za mieszkanie byłej synowej w wysokości 500 zł miesięcznie., Podkreślić należy, iż zarówno organ...
i rodzinną skarżącego organ I instancji podał, iż podstawowym źródłem utrzymania podatnika jest renta inwalidzka w wysokości 490 zł. Ponadto posiada on gospodarstwo rolne o pow...

II FZ 622/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

wskazał świadczenie emerytalne w wysokości 1413,19 zł netto, z którego zaspokaja swoje potrzeby życiowe (nie pozostaje z nikim we wspólnym gospodarstwie domowym...
zakresie ocenił jako nieuzasadniony. Sąd argumentował, że skarżący pobiera świadczenie emerytalne w wysokości nie odbiegającej od przeciętnego świadczenia tego rodzaju...

I SA/Sz 87/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-17

, że pojazd zarejestrowany jako służący do nauki jazdy mógłby być jednocześnie legalnie używany do świadczenia usług transportowych., W uzasadnieniu skargi - analogicznie...
tych warunków wymagane jest dostosowanie nadwozia. Skoro bowiem do świadczenia usług w zakresie przewozu osób wystarczający jest pojazd przystosowany do przewozu 9 osób wraz...

II FZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

zeznania PIT-36, przekazów pocztowych pobieranego świadczenia, a także szczegółowe wyjaśnienia co do sytuacji życiowej i materialnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
pobiera emeryturę, której wysokość nie odbiega od przeciętnego tego typu świadczenia. Ponadto, jak wskazał Sąd, skarżący prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu...

III SA/Wa 2136/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

do ulg w korzystaniu ze środków lokalnego transportu zbiorowego od rodzaju podmiotu wypłacającego świadczenia emerytalne, stanowią istotne naruszenie art. 32 Konstytucji...
małżonkom, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne. W tym przypadku korzystanie z ulg odbywa się na podstawie :, - lit. a) aktualnej decyzji wydanej...

III FSK 446/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

z treścią art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 o.p. obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie prawdy materialnej, a w więc uwzględnienie wszelkich dowodów świadczących...
odmiennie niż oczekiwał skarżący nie świadczyła o naruszeniu zasad postępowania podatkowego., Trzeba zauważyć, że autor skargi kasacyjnej, zarzucając nieprzeprowadzenie dowodów...

VIII SA/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

rodzinnej i majątkowej skarżącego powołał, że gospodarstwo domowe podatnika składa się z 5 osób. Skarżący z tytułu wynagrodzenia za pracę (umowa na czas nieokreślony) pobiera...
i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Organ I instancji nie dopatrzył się zatem istnienia po stronie skarżącego zarówno ważnego interesu podatnika...

II FSK 1326/11 - Wyrok NSA z 2013-02-27

oczekiwania na konieczne świadczenia w publicznej służbie zdrowia. Skarżący podniósł, że stanowisko organu odwoławczego o przeniesieniu na niego wszelkich konsekwencji...
2000 r. oraz konieczności zmiany profilu świadczonych usług. Na skutek tych okoliczności, firma którą prowadził utraciła płynność finansową., Samorządowe Kolegium...

II FZ 619/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

przez niego zakresie. Sąd argumentował, że skarżący pobiera emeryturę (przychód z tego tytułu - 19.281,12 zł), której wysokość nie odbiega od przeciętnego tego typu świadczenia...
sposób. Uwzględnił bowiem dane wskazane przez skarżącego we wniosku o przyznanie prawa pomocy dotyczące jego stanu majątkowego i rodzinnego oraz słusznie uznał, że z punktu widzenia...
1   Następne >   3