Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II SA/Po 583/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] marca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa, że zaskarżona...
(patrz J. Jończyk, Świadczenia rodzinne, [w:] Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s.308-311, I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007...

I SA/Gl 124/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-09

. Wyjaśniła, że świadczenie, które otrzymuje z Francji jest zasiłkiem rodzinnym z tytułu wdowieństwa po zmarłym mężu. W ocenie skarżącej uzyskane świadczenie powinno...
Jak podniósł, zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki...

I SA/Po 340/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

, na które złożyły się: [...] zł oszczędności z lat poprzednich, [...] zł nadpłaty podatku za 2005 r., [...] zł z tytułu świadczenia rodzinnego za miesiące I-VIII 2006 r...
wynagrodzenia za pracę, świadczenia rodzinnego za okres IX-XII 2006 r., kapitalizacji odsetek oraz wpłat własnych., Ponadto ustalono, że podatniczka wraz z mężem w 2006 r. poniosła...

I SA/Gl 158/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-24

wdowieństwa, tj. rodzajem świadczenia rodzinnego, wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Ponadto zarzuciła naruszenie art. 188 O.p....
świadczenia rodzinnego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Taka interpretacja została podniesiona w dwóch interpretacjach indywidualnych, dołączonych do poprzednich...

II FSK 617/07 - Wyrok NSA z 2008-05-06

wychowująca dziecko. Ponadto brak jest podstaw do uznania, że przychód z umów o świadczenie usług prawnych zawartych przez stronę: w dniu 5 maja 1992 r. z Urzędem Gminy w S...
ze świadczenia usług prawnych były uzyskiwane wyłącznie od podmiotów, z którymi zawarł umowy zlecenia i o dzieło. Stąd też przychody z w/w umów należało sklasyfikować...

III SA/Wa 77/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-10

osobie pozostającej w trudnej życiowej sytuacji, 'na siebie', niezależnie od jej sytuacji ekonomicznej (por. A. Korcz, W. Maciejko, Świadczenia rodzinne. Komentarz...
określonego w art. 6 ust. 4 pkt 2 warunku statusu dziecka, oraz tego, iż córka Skarżącego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymuje zasiłek...

I SA/Lu 832/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-06

całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała począwszy od miesiąca, w którym dziecko...
całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce opiekuńczo - wychowawczej., Dom Rodzinny nr [...] w L., w którym umieszczone...

I SA/Lu 833/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-06

sądu, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała...
i przekazane instytucja zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce opiekuńczo - wychowawczej., Dom Rodzinny...

I SA/Lu 831/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-06

, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Intencją ustawodawcy było, aby ulga podatkowa nie przysługiwała...
i przekazane instytucja zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w tym placówce opiekuńczo - wychowawczej., Dom Rodzinny...

II FSK 371/07 - Wyrok NSA z 2008-05-06

prawego, jak również na podstawie umów o świadczenie usług i umowy o dzieło na rzecz organów samorządu terytorialnego oraz na rzecz spółki z o.o. - dochody uzyskane...
, ustawodawca inaczej niż w innych ustawach i np. w art. 2a ust.l pkt la obowiązującej do 2003r. ustawy o pomocy społecznej lub w ustawie o świadczeniach rodzinnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100