Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SAB/Gd 101/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-22

. 1 ust. 2 pkt 1 stanowi, że świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim. Zgodnie zaś z art. 1 ust. 3 ustawy, świadczenia rodzinne przysługują osobom...
, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji...

II SA/Ol 790/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-03

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kolegium zaznaczyło, że w ustawie o planowaniu...
to przez świadczenie nieodpłatne, nieekwiwalentne. Osoby takie, nie uzyskując jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, nie zyskują też w stosunku do sytuacji sprzed daty...

II SA/Wr 534/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-23

w skardze stanowiska strony skarżącej świadczyć ma również treść preambuły do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz te przepisy ustawy, które ukazują jaką wagę...
z istotnym naruszaniem art. 13 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 5 i 9 ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) dalej: u.r.o.d....

IV SA/Wa 400/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

, który wykorzystywany jest przez Rodzinny Ogród Działkowy '[...]', dalej ROD, na ogródki działkowe., Skarżący zarzucił uchwale:, 1. naruszenie zasad sporządzania Studium tj. art. 10...
w ustawie z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2005, Nr 169, poz. 1419);, 4. trybu podejmowania uchwały określonego w art. 12 ust. 1 p.z.p., poprzez...

II OSK 2527/19 - Wyrok NSA z 2022-02-16

z naruszeniem zasad jego sporządzania (art. 28 u.p.z.p.). Naruszono art. 3 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz...
, że rodzinne ogrody działkowe mogą być zgodnie z art. 7 u.r.o.d lokalizowane na terenach Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń ogrodowych. Tymczasem...

II OSK 1718/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

administracyjny oddalił skargę wnioskodawczyni, to nie oznacza to wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania budynku na świadczenie usług...
2005 r., której prawomocnie stwierdzono nieważność, nie może stanowić podstawy do świadczenia jakichkolwiek usług, a jej istnienie powinno być z urzędu wyeliminowane...

IV SA/Wa 157/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

wprawdzie, że w przypadku umowy o dożywocie nie mamy do czynienia z klasycznym przykładem ekwiwalentności świadczeń jak przy umowie sprzedaży, gdzie świadczeniu zbywcy...
odpowiada uiszczenie ceny przez nabywcę. Otrzymane świadczenia nie tylko nie stanowią ceny, ale są wręcz na chwilę zbycia niepoliczalne. Nie oznacza to jednak, w ocenie SKO...

II SA/Gl 726/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-17

, w tym rachunki za energię elektryczną oraz wodę, a także przekaz pocztowy - potwierdzenie odbioru świadczenia rentowego opiewającego na kwotę 796 zł., Rozpoznając wniosek...
możliwość skorzystania z usług fachowego pełnomocnika. Bez wątpienia osoba utrzymująca się ze świadczenia rentowego w wysokości 796 zł, po poniesieniu niezbędnych wydatków...

II SA/Wr 678/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-22

(ze wskazaniem rozwoju miasta na kierunek mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej intensywności), częściowo na terenie upraw polowych oznaczonych symbolem B 14 RP oraz częściowo...
mieszkalnictwa rodzinnego wyjaśniono następująco: 'Użytkowanie terenu bez zmian. Na okres poperspektywiczny rezerwa terenu po budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne...

II OSK 2333/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

-gospodarczym zostają przeniesione do zakładu produkcyjnego w Mińsku., Oznaczało to, że w planowanej w niniejszej sprawie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie...
, iż funkcją uzupełniającą do zabudowy zagrodowej a więc z dominującą funkcją produkcji rolniczej, może być działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług dla producentów...
1   Następne >   +2   +5   +10   12