Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

I OSK 2800/12 - Wyrok NSA z 2013-09-20

. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje...
. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wykluczający możliwość pobierania przez małżonka świadczenia pielęgnacyjnego jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 18 Konstytucji...

III SA/Kr 1158/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-18

38/13 (Dz. U. z 2014r., poz. 1443; OTK-A 2014/9/104) orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia...
przesądzać, że skonkretyzował się jej obowiązek alimentacyjny w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez skarżącą...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

świadczenie w wysokości 80 procent wynagrodzenia za pracę nie wystarczało na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych pracownika. Rozwiązania dotyczące zasiłków rodzinnych...
chorobowy jest ze swej natury świadczeniem krótkookresowym. Ubezpieczony krótkotrwale niezdolny do pracy jest więc w nieporównywalnie lepszej sytuacji aniżeli emeryt...

I OZ 1103/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

w stosunkach z gminą. W konsekwencji przejścia zarządu w ręce prywatne doszło tymczasem do podwyżek czynszów oraz wystąpienia o eksmisje osób płacących świadczenia...
argumentacja wniosku świadczy o tym, że Stowarzyszenie nie chce przystąpić do niniejszego postępowania w celu ochrony obiektywnego porządku prawnego, mającego znaczenie...

I OZ 1104/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

kamienicę i poszukują ochrony dla dokonanych rodzinnych nakładów, nie może ograniczać praw do udziału po ich stronie organizacji społecznych. Niedopuszczalna i niezrozumiała...
społeczne kontroli postępowań dotyczących tzw. 'reprywatyzacji gruntów warszawskich' świadczy wreszcie jednoznacznie debata publiczna, w tym sejmowa, związana...

I SA/Bk 306/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas użytkowania. Poza tym między użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym...
. Poza tym między użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, ponieważ użyczająca nieruchomość na rzecz Fundacji M. G., jest córką Prezesa...

II SA/Wr 2729/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-07-10

. o systemie oświaty /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./,, 2/ zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych...
innych świadczeń. W przepisach Karty Nauczyciela, w tym również w art. 30 ust. 6, ustawodawca nie precyzuje, co rozumie w znaczeniu funkcjonalnym przez organ prowadzący...