Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I OZ 1060/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

K. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia...
Odwoławczego w K. z [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego. W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł, że jak wynika z akt...

III SA/Kr 787/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

świadczeń rodzinnych oraz ustalenia zasady ich zwrotu postanawia odrzucić sprzeciw. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 24 maja 2018 r. nr [...] uchyliło...
świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją Wójta Gminy nr [...] z dnia 9 października 2007 r. w kwocie [...] zł za okres od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r., (2...

II SA/Gl 694/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-12

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...]nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia...
rodzinnego p o s t a n a w i a: odrzucić sprzeciw W piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. K. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na trzy...

IV SA/Wr 566/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-22

uznającej świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia 1 listopada 2012 r. od dnia 31 października 2013 r. za nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi postanawia...
/ZZ/003501/2021 uznającą świadczenia rodzinne wypłacone M. K. (dalej: skarżąca) za okres od dnia 1 listopada 2012 r. od dnia 31 października 2013 r. za nienależnie pobrane...

II SA/Lu 126/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-03-11

niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. B. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., znak: [...], w przedmiocie świadczeń rodzinnych p o s t a n...
organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie świadczeń rodzinnych., Decyzja została doręczona skarżącej w dniu [...] r. (k. 8 akt adm. II inst.)., W dniu [...] r. (data...

II SA/Łd 3/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-01-29

decyzję Prezydenta Miasta R. z [...] r. nr [...] o odmowie przyznania A.M. świadczenia rodzinnego w formie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A.M. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...

IV SA/Wr 253/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-02

świadczenia rodzinnego postanawia: odrzucić sprzeciw. Pismem z dnia 18 V 2018 r. Z. O. (zwany dalej: skarżącym) zwrócił się do tutejszego Sądu o 'umorzenie sprawy' dotyczącej...

IV SA/Wr 242/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-02

. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne postanawia: odrzucić sprzeciw. Zarządzeniem z dnia 13 lipca...

IV SA/Wr 242/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-02

. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne postanawia: odrzucić sprzeciw. Postanowieniem z dnia 13...

II SA/Ol 522/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-30

Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia '[...]', odmawiającą przyznania W.K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...
niejawnym sprawy ze sprzeciwu Ł. G. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
1   Następne >   2