Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Ke 323/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-27

K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego p o s t a n...
. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego., W dniu 18 maja 2015r...

IV SA/Po 235/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-12

ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego postanawia odmówić...

IV SA/Wr 320/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych...
we Wrocławiu oddalił skargę B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych na dzieci wraz...

IV SA/Wr 352/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-06

[...] nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny...
we Wrocławiu po rozpoznaniu skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

IV SA/Wr 733/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie...
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu., Wyrokiem z dnia 22 marca...

IV SA/Gl 479/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych., W piśmie nadanym w dniu 16 sierpnia 2018 r. skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
niejawnym sprawy ze skargi G.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń...

II SA/Ol 551/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-11-29

ze skargi E.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego postanawia...
listopada 2015r. do 31 października 2016r. decyzji organu I instancji z [...] dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego na A.D., 2. Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2017r. sygn...

IV SA/Wr 347/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

w W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, w części dotyczącej przyznania dodatku...
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...

II SA/Sz 934/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-20

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku W.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego...

II SA/Op 334/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-06

ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego...
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego we wznowionym postępowaniu postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 12...
1   Następne >   3