Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Po 700/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

K. L. świadczenie w formie:, 1. zasiłku rodzinnego na dziecko K. L. w kwocie [...] zł miesięcznie na okres 1.09.2005r.-31.08.2006r.,, 2. zasiłku rodzinnego na dziecko...
, gdy marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie rodzinne...

III SA/Kr 311/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-27

w dacie wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ wznowił postępowanie zakończone powyższą decyzją. Organ podniósł, iż jak wynika z 16 ust. 2...
rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego...

I OSK 2443/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), zgodnie z którym świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli osoba wymagająca opieki...
negatywną przesłankę przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych' oraz wyjaśnił...

II SA/Ke 643/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-19

, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139...
, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2012r., świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...

II SA/Ke 703/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-06

o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią...
wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ke 712/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-06

świadczenia, przytoczył treść art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 ze zm.) i podkreślił...
pkt 2 ustawy świadczeniami rodzinnymi są m.in. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny, którego przyznania...

II SA/Ke 600/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-10-13

świadczenia pielęgnacyjnego, które - zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.), było przyznawane w celu...
zarówno w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak i art. 2 ust. 2 u.z.o. nie uzależnił prawa do tego świadczenia wyłącznie od niepełnosprawności osoby wymagającej...

II SA/Ke 543/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-09

pkt 2 ustawy świadczeniami rodzinnymi są m.in. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny, którego domaga się H...
Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r., Nr 298, poz. 1769). Prawodawca w § 5 ust. 1...

II SA/Ke 124/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-25

o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje...
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) zwanej dalej ustawą - w brzmieniu obowiązującym w dacie wydawania zaskarżonej decyzji - świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Ke 100/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-06

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.06.139.992 ze zm.), zwanej dalej ustawą wskazując, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
niepełnosprawności, co zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit a ustawy o świadczeniach rodzinnych, uniemożliwia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego córce K. B.. Organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   40