Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 254/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-29

, ministrowi właściwemu do spraw' zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia...

II SA/Wa 256/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-01

) - zasiłki z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek celowy oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U, z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - zasiłek...

II SA/Wa 1937/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

istotnych okoliczności w sprawie renty rodzinnej spoczywa na ZUS, jednak uznać należy, że nie zwalnia to jednocześnie osoby uprawnionej do świadczenia od współdziałania...
, ZUS - mając na względzie art. 101 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, chciał ustalić kiedy ustało prawo tego świadczeniobiorcy do świadczeń z tytułu renty rodzinnej...

II SA/Wa 734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

MOPR do ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego...
ubiegającej się o przyznanie świadczenia na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz na podstawie dokumentów, np. dowodu osobistego lub innego dokumentu...

II SA/Wa 2081/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

świadczenia opieki zdrowotnej kobiecie, która dnia [...] zgłosiła się do oddziału szpitalnego ZOZ w trybie nagłym (do porodu) bez dokumentów., Zgodnie z art. 50 ust. 6...
złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej...

II SA/Wa 149/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-17

lub świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS, Przepisy ustawy o ZFŚS zakładają, że pracodawca w ramach Funduszu przetwarza...
ubiegającą się o dane świadczenie określonych kryteriów socjalnych. Artykuł 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS zobowiązuje pracodawcę do tego, by uzależnił udzielenie ulgi...

II SA/Wa 2333/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-02

Związku o udzielenie jego Przewodniczącemu, jak również członkowi jego zarządu płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy., W toku przeprowadzonego postępowania...
świadczenia pracy. W odpowiedzi na powyższe pisma Spółka pismami z dnia [...] zwracała się do Związku o udostępnienie (w formie imiennej listy) danych osobowych członków Związku...

II SA/Wa 1414/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

i ich skutki powstałe podczas świadczenia pracy u pozwanej. Treść powyższego wyroku była poufna i każda ze stron zobowiązała się do nieujawniania jej. Pierwsze oznaki...
, gdzie pracownicy spółki pozwanej, tj. S. pisali trafnie o wysokości świadczenia z tytułu zadośćuczynienia. Oficjalne naruszenie prawa poparte stosownymi dokumentami...

II SA/Wa 605/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegającą na umożliwianiu im zamieszczania na ww. forum wypowiedzi i wyłącznie...
danych. Ponadto, w ocenie Spółki A., udostępnieniu żądanych danych sprzeciwia się art. 18 ust. 6 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyznaczający krąg...

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

w C. udostępnienie Burmistrzowi W. danych osobowych wszystkich użytkowników działek Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] w W. w zakresie imienia i nazwiska, adresu...
na odmowę udostępnienia przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w C. (dalej PZD) danych osobowych 'wszystkich użytkowników działek Rodzinnego Ogrodu...
1   Następne >   +2   +5   9