Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II OSK 3052/12 - Wyrok NSA z 2013-12-19

o świadczeniach rodzinnych (patrz m. in.: wyrok TK z dnia 15 listopada 2010 r., sygn. akt P 32/09, OTK-A 2010/9/10; wyrok NSA z dnia 7 września 2011 r., sygn. akt I OSK 623/11...

II SA/Bk 637/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-21

na zasadach określonych w odrębnych ustawach., Aby rozstrzygnąć spór pomiędzy stronami niniejszego postępowania należy przede wszystkim ustalić istotę prawną świadczenia...
2003, z. 7, s. 4). Jak stwierdził, trudno bowiem przyjąć, że ekwiwalentem tego świadczenia jest zgoda na emisję do środowiska, bowiem państwo tego środowiska nie wytworzyło...

II SA/Wr 358/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-15

jego dochód z tytułu świadczenia rentowego i z tytułu działalności gospodarczej wynosi od 3003 do 3503 zł, a wydatki to kwota 1000 zł (wyliczając na jedną osobę). Zaznaczył...
. Uzyskuje również comiesięczne świadczenie rentowe. Z osiąganych dochodów powinien zatem poczynić stosowne oszczędności na prowadzenie swoich spraw przed Sądem...

II SA/Rz 959/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-17

A. D. nadesłała wyciąg z jej rachunku bankowego z saldem 2 103,24 zł. Wskazała, że widnieje na nim wpłata z tytułu świadczenia wychowawczego za okres od kwietnia do lipca...
, dopiero na tym etapie, że za okres od kwietnia do lipca 2016 r. otrzymała świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 2000 zł. Wskazała też, że nie posiada żadnych innych...

VII SA/Wa 2639/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-20

. W przypadku obowiązkowych szczepień zgoda taka nie ma znaczenia, gdyż obowiązek szczepień wynika wprost z ustawy, a ta nie przewiduje zgody pacjenta na świadczenie medyczne...
ponieważ w wyznaczonym dniu dziecko skarżącej nie miało wykonanego badania kwalifikacyjnego, a także, 3) zaniechanie przez organ egzekucyjny zbadania sytuacji rodzinnej i majątkowej...

II SA/Rz 1229/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-10

wartościowych. Jedynym źródłem ich utrzymania jest świadczenie emerytalne uzyskiwane przez ojca w wysokości 1 200 zł., W związku z brakiem dostatecznych informacji dotyczących stanu...
majątkowego, dochodów i możliwości płatniczych wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia danych w tym zakresie przez wskazanie wysokości netto świadczenia emerytalnego ojca...

IV SA/Wa 738/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-03

nie świadczy o wystąpieniu przesłanki ważnego interesu podatnika. Wobec braku spełnienia przesłanek określonych w Ordynacji podatkowej oraz nie wykazaniu przez nią wystarczającej...
rozpatrzenia całego materiału dowodowego w aspekcie sytuacji finansowej oraz jej trudnej sytuacji rodzinnej, niemniej dokonał odmiennej niż skarżący oceny powyższej okoliczności...

IV SA/Wa 773/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

: wypłaty świadczenia pieniężnego dla Z. L., fakturę VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji, rachunek za wodę, ubezpieczenia OC rolników, opłaty gruntowej wydanej...
ustalenia sytuacji materialnej, bytowej i rodzinnej wnioskodawcy. Dopiero w razie ustalenia, że osoba ubiegająca się o zmianę lasu na użytek rolny nie jest w stanie...

II SA/Rz 113/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-18

, bowiem jest samotną matką wychowującą dwójkę dzieci w wieku 12 lat. Jej dochód z pracy to 1400 zł, a ponadto uzyskuje jeszcze świadczenie alimentacyjne na dzieci, po 500 zł na każde...
przedstawić w sposób pełny dane dotyczące jej stanu rodzinnego, majątku i dochodów, na co wyraźnie wskazuje brzmienie art. 252 § 1 P.p.s.a. Jeśli jednak będą one niejasne bądź...

II SA/Wr 616/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

we W. i M. T.. PZD żądał uchylenia postanowienia, ponieważ nie zgadza się z przyjętą lokalizacją wału, która - jak uważa - doprowadzi do likwidacji sześciu rodzinnych...
zgody na zmianę gruntów rolnych na polder zalewowy; art. 1, art. 2, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez przeznaczenie...
1   Następne >   +2   6