Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/BK 812/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-10

w sprawach o świadczenia rodzinne oraz art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa w związku z art. 17 pkt 1 Kpa - po rozpatrzeniu odwołania Haliny I., od decyzji wydanej z upoważnienia...
w sprawach o świadczenia rodzinne /Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2162/, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej...

I OSK 1051/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

. Na dochód ten złożyły się: wynagrodzenie ze stosunku pracy - 1029,93 zł, renta - 886,92 zł, dodatek mieszkaniowy - 66,87 zł i świadczenia rodzinne - 398 zł. Organ wyjaśnił...
, że decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] przyznano skarżącemu świadczenia rodzinne na trzech synów w łącznej kwocie 398 zł na okres od 1 listopada 2012 r. do 31...

I OSK 1050/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

. Na dochód ten złożyły się: wynagrodzenie ze stosunku pracy - 1029,93 zł, renta - 886,92 zł, dodatek mieszkaniowy - 66,87 zł i świadczenia rodzinne - 398 zł. Organ wyjaśnił...
, że decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] przyznano skarżącemu świadczenia rodzinne na trzech synów w łącznej kwocie 398 zł na okres od 1 listopada 2012 r. do 31...

I OSK 1049/15 - Wyrok NSA z 2015-07-30

. Na dochód ten złożyły się: wynagrodzenie ze stosunku pracy - 1029,93 zł, renta - 886,92 zł, dodatek mieszkaniowy - 66,87 zł i świadczenia rodzinne - 398 zł. Organ wyjaśnił...
, że decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] przyznano skarżącemu świadczenia rodzinne na trzech synów w łącznej kwocie 398 zł na okres od 1 listopada 2012 r. do 31...

I OSK 2086/12 - Wyrok NSA z 2013-05-23

, że zachodzi przesłanka wykluczająca przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, określona w art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a/ ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. osoba...
ust. 1 i ust. 5 pkt 2 lit. a/ ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ust. 1 art. 17 ustawy świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

IV SA/Wr 376/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-19

zł, świadczenia rodzinne - 398 zł. W tej sytuacji nie została spełniona przesłanka warunkująca przyznanie stypendium nie- przekroczeniem kryterium dochodowego...
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013, w wyniku którego strona uzyskała świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 398 zł miesięcznie poczynając od dnia, 1 listopada 2012...

IV SA/Wr 375/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-19

, świadczenia rodzinne - 398 zł. W tej sytuacji nie została spełniona przesłanka warunkująca przyznanie stypendium nie- przekroczeniem kryterium dochodowego, które wynosi...
rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013, w wyniku którego strona uzyskała świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 398 zł miesięcznie poczynając od dnia, 1 listopada 2012 r...

IV SA/Wr 377/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-19

zł, świadczenia rodzinne - 398 zł. W tej sytuacji nie została spełniona przesłanka warunkująca przyznanie stypendium nie- przekroczeniem kryterium dochodowego...
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013, w wyniku którego strona uzyskała świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 398 zł miesięcznie poczynając od dnia, 1 listopada...

III SA/Łd 983/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-04

ust.4 u.p.s. do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:, 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;, 2) zasiłku celowego;, 3) pomocy materialnej...
mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;, 4) wartości świadczenia w naturze;, 5) świadczenia przysługującego...

II SA/Sz 167/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-06

o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,, poz. 992 ze zm.). Przepis art. 3 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych, zawiera...
wszystkie elementy określone w art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, bowiem tak ustalony dochód w pełni odzwierciedla stan faktyczny sprawy. Ponadto § 6 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   30