Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

I OSK 807/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

pobrane świadczenia podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami, naliczanymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia rodzinnego do dnia spłaty...
świadczenia były nienależnymi; - art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez uznanie pobranych świadczeń za nienależne na podstawie wadliwej decyzji, którą...

I OSK 405/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

zasiłku pielęgnacyjnego wynikające z art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1952) dalej. u.ś.r., wskazując dodatkowo, że świadczenia...
organu realizującego świadczenia rodzinne (tak m.in. NSA w wyroku z 10 marca 2017r. sygn. I OSK 2513/15, Lex nr 2290963.) Organy administracji nie są uprawnione...

II SA/Go 488/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-17

lit. a, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm., dalej jako u.ś.r.), odmówił E.P. świadczenia...
a wysokością świadczeń, których pobieranie wyłącza prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Uchwalając bowiem w 2003 r. ustawę o świadczeniach rodzinnych i wyłączając możliwość...

I SA/Wa 240/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

świadczenia z uwagi na uprawnienie wnioskodawczyni do emerytury., Kolegium przytoczyło treść art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
do art. 17 ust. 5 pkt 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych, można przyznać opiekunowi otrzymującemu niższą niż to świadczenie emeryturę, świadczenie pielęgnacyjne...

I OSK 1939/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

rodzinnych organ stwierdził, że osobą uprawnioną w pierwszej kolejności do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne jest matka D. R. i R. R. - C. R., która legitymuje...
się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Następnie wskazał, że na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje...

II SA/Bk 65/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-09

skarga na decyzję wstrzymującą wypłatę świadczenia wychowawczego), W piśmiennictwie zarówno na tle wstrzymywania wypłaty świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie...
wypłaty świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie Skarga została wywiedziona na tle następujących okoliczności., Decyzją z dnia [...] maja 2016r. (znak...

I SA/Wa 2572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

. nr [...] o odmowie przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad synem K. S., Kolegium wskazało, że aktach sprawy znajduje się oświadczenie...
z prowadzeniem gospodarstwa, co wyklucza, w świetle treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm...

I SA/Wa 866/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

się bezskuteczna, ma obowiązek zwrócić świadczenia wypłacone uprawnionemu do alimentów. Umorzenie takich należności dopuszczalne jest wyjątkowo i tylko wtedy...
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, administracyjne postępowania egzekucyjne w zakresie należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu...

I OSK 2277/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

jazdy, jednakże dotyczy to brzmienia tego przepisu sprzed nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy...
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 205, poz. 1212). Wprowadzone tą nowelizacją zmiany...

I OSK 904/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

Skargi kasacyjne Ministra Finansów i Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1031/18 w sprawie ze skarg Miasta Stołecznego Warszawy i Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ w Warszawie na decyzję Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr PR4.6400.65.2018.GNEY w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargi; 2. oddala skargę kasacyjną Miasta Stołeczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   45