Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I OSK 1721/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

rodzinna również świadczą o tym, że w sprawie ma się do czynienia z jedną i tą samą nieruchomością, którą matka skarżącej W.M. wniosła do małżeństwa z A.M....
, że już do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty należało dołączyć m.in. dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej...

I SA/Wa 930/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

codzienne., Jednocześnie NSA zwrócił uwagę, że przesłanka domicylu nie ma istotnego znaczenia, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo do świadczenia...
z wojną 1939 r., a swe życie skoncentrował wyłącznie na terenach obecnej Polski. Ustawodawca stanowiąc prawo do świadczenia rekompensacyjnego w taki a nie inny sposób określił...

I SA/Wa 2474/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-26

Rzeczypospolitej Polskiej, co pozostaje udokumentowane w aktach sprawy. Tymczasem jedną z przesłanek przyznania spornego świadczenia jest konieczność powrotu 'repatrianta...
2488/16 ). Oczywiste jest, że 70 lat po wojnie, pierwotny socjalny charakter kompensacji o cechach świadczenia 'pomocowego' utożsamiany jest ze świadczeniem...

I OSK 2840/17 - Wyrok NSA z 2019-09-24

z [...] z uwagi na związki rodzinne i towarzyskie, ale nie miała znaczenia okoliczność, że miejscowość ta miała być dopiero w perspektywie miejscem przebywania z zamiarem...
zarządzała folwarkiem, listy wypłat, z których wynika, że H. W. uczestniczyła w pracach remontowych w folwarku, fotografii z albumu rodzinnego., Wskazując na powyższe...

I SA/Wa 746/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-25

odszkodowawczego prawa do rekompensaty. Powołując się na wyrok TK z 15 grudnia 2004 r., sygn. akt K 2/04 minister wskazał, że 'kompensacja miała przede wszystkim cechy świadczenia...
- [...] czerwca 1939 r., świadczy o tym że był on napisany podczas wakacyjnego pobytu z dziećmi na kresach., W skardze na ww decyzję skarżący zarzucili ministrowi:, 1...

I OSK 406/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

zamieszkiwał przede wszystkim [..]), a dowodem na zamieszkiwanie w Ł. nie może być list do żony z dnia [..] czerwca 1939 r., gdyż data ta świadczy, że był on napisany podczas...
odnośnie do losów rodziny', dlatego Sąd z urzędu dołączył inne publikacje świadczące o posiadanym w W. majątku. Sąd stwierdził, że publikacje prasowe ani inne artykuły o losach...

I OSK 2813/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

Polskiej. Członkowie jego najbliższej rodziny, tj. dzieci K. i A. urodziły się w S., mieszkały w domu rodzinnym matki w S. (u dziadków) oraz w okresie poprzedzającym...
pierwszej instancji świadczy o tym to, że J. P. (dziadek skarżących) był współwłaścicielem kamienicy we L., której nigdy nie sprzedał, mieszkał w niej w czasie wizyt...